Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit… voor het bijwonen van de jaarvergadering op maandagavond 11 maart a.s. Waar: “Ons Gebouw”, Broereplein 7/8 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.

Deze laatste ledenavond van het seizoen 2018/2019 staat in het teken van de jaarvergadering. Er zal o.a. gesproken worden over de TT prijzen en uitkeringen TT 2019. Verder zal er een film over de reis van Ronald Galema naar Australie worden getoond.

Agenda
• Opening door de voorzitter
• Vaststellen agenda
• Mededelingen & ingekomen stukken
• Ballotage
• Notulen vorige vergadering (22 oktober 2018)
• Evaluatie feestavond
• Jaarverslag secretaris
• Jaarverslag penningmeester, kascommissie
• Bestuursverkiezing
• Bestuur: Penningmeester, G. Wind, aftredend en herkiesbaar,
• TT-com.: TT-commissielid, J. Kolkena, aftredend en herkiesbaar,
• toevoeging -commissielid, voorstel: G de Leeuw
• Kascommissie: Gerrit Feenstra , aftredend
• Bestuursvoorstel aanpassing prijzensysteem TT 2019
• Nieuwsbrief KMV aanpassing 95 punten systeem
• Enten 2019
• Doedag 1 juni
• BEO-uitje, 25 Mei, voorstellen?
• Pauze met verloting
• Film van Ronald Galema op het grote scherm
• Vraag & aanbod
• Rondvraag
• Sluiting

Tegenkandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich vóór de aanvang van de jaarvergadering aanmelden bij de voorzitter. Graag tot ziens op 11 maart! Het BEO-bestuur

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken, in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!