Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit…
tot het bijwonen van de clubavond op dinsdagavond 22 oktober 2019
Waar: Ver.Gebouw Hollandia, Nanne Reijnstraat 16 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.

Deze clubavond zal in het teken staan van de aankomende onderlinge tentoonstelling 21, 23 en 23 november.

Agenda
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen & ingekomen stukken
4 Notulen 21 maart 2019 en 17 september 2019
5 Ballotage
6 Bespreking komende tentoonstelling (21-23 nov)
7 Inleveren TT-inschrijfformulier
8 Pauze met verloting
9 Kweekervaringen, graag plaatjes meenemen op USB-stick
10 Rondvraag
11 Sluiting

Graag tot ziens op 22 oktober! Het BEO-bestuur
Notulèn lèdènvèrgadèring Datum: dinsdag 22 oktobèr 2019 Plaats: Ver. Gebouw Hollandia, Nanne Reijnstraat 16 te Bolsward

1 Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Aanwezig 18 leden. Afmeldingen m.k. zijn er van H.Wierda, J.de Boer, Joh. de Blaauw. 2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Mededelingen & ingekomen stukken. * Brief van voorzitter District aan leden over verg. 4 Oktober. Nanne Jansen doet verslag over deze verg. zie onder Activiteiten kalender besproken. Beleidsprogramma bond vastgesteld. Verandering statuten NbvV gaan naar de notaris voor bekrachtiging. Contributie verhoging is besloten door het hoofdbestuur, die mag dit doen volgens artikel 13 van de statuten. Sicco doet aanvullend verslag. Er heerste een vijandige sfeer in de vergadering. Enkele verenigingen maakten verwijten naar districts voorzitter, vooral over de contributie verhoging. Voorzitter verweerde zich maar houdt geen goed gevoel over van deze vergadering en stelt brief op aan de leden. * Uitnodiging vogelmarkt Europese vogels op Urk 2 november. * Uitnodiging Bird Experience Oirschot 26-27 Oktober. * Uitnodiging show Grou. * Uitnodiging kerstshow Leeuwarden. 4 Notulen 11 Maart en 17 September
De notulen wordengoedgekeurd.
5 Ballotage
Nieuw lid: Lou Velleman. ( was donateur )
Bedankt : Rob Foekema.
Adreswijziging: Hans Zijlstra. ( Rien naar Wommels )
Overleden Gurbe van der Brug. ( donateur )
6 Bespreking komende TT ( 21-23 nov. )
G. v. M. doet personeels uitvraag, en deze wordt ingevuld.
Jelle de Boer heeft aangegeven om te willen helpen.
– 21 nov. Ophalen materiaal bij Juul, 9.00 uur aanwezig, daarna opbouw
benodigd 6 man, bij inbrengen 4 man
– 22 nov. voorbrengen 5 man
– 23 nov. voeren 2 man, verkoop catalogus, bar, verkoop vogels, 2man.
Uitgeven vogels 5 man.

– Opruimen voldoende mensen aanwezig. Materiaal kan nu op zolder bij
Hollandia.
– Surveillanten: Er waren 2 in opleiding, niks meer van gehoord.
– Show moet aangemeld worden bij NVWA, G.v.M. doet dit alsnog.
– S.V. schrijft stukje voor Bolswards Nieuwsblad.
– Verdere vragen worden beantwoord door Gerard.
– Er worden posters uitgedeeld voor verspreiding.
7 Inleveren TT inschrijfformulier 8 Pauze met verloting 9 Kweekervaringen Door een technisch gebrek, kunnen er geen foto’s worden getoont. Het rondje kweekervaringen geeft veel gespreksstof en een ieder pikt hier weer wat van mee. 10 Rondvraag De voorzitter heeft kortings- kaartjes voor vogelmarkt Assen en Bondsshow te Zwolle. Verder vraagt hij of we ook een tafel voor verkoop willen reserveren in Zwolle? Wat doen we met bewaking tijdens eigen show? 11 Sluiting De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken, in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!