Vergadering

Notulen jaarvergadering
Datum: maandag 6 maart 2017
Plaats: “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward
Opening door de voorzitter.
Vice-voorzitter G. Wind heet iedereen welkom, in het bijzonder Jan Weistra (13 personen incl. bestuur). Voorzitter S. Veenstra is afgelopen zaterdag thuis bezocht door G. Wind en G. vd Burg. Zijn conditie is nog zwak maar dit zal de komende tijd langzaam beter worden. Namens S. Veenstra hartelijk dank voor alle kaarten met beterschapswensen.
Afgelopen jaar zijn ons enkele leden ontvallen (Lammert Kroese, oud voorzitter), Romke Hoogstra, Klaas vd Schaaf. We zijn een minuut stilte voor deze vogelvrienden.
1. Vaststellen agenda. Bij punt 6a wordt ‘evaluatie TT’ toegevoegd.
2. Mededelingen & ingekomen stukken. Secretaris NBvV is plotseling afgetreden. Er wordt momenteel gezocht naar een vervanger. Donderdag 16 maart is er in Koudum een lezing over prachtvinken. Leden van de BEO zijn van harte uitgenodigd.
3. Ballotage. Henk van Eijk bedankt per 1 januari 2016. Jelle Groen is met zijn kinderen geroyeerd ivm het niet betalen van het lidmaatschap en uitblijven van reactie.
4. Notulen vorige vergaderingen (31 oktober 2016). De notulen liggen op tafel omdat ze per abuis niet in de nieuwsbrief zijn verschenen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. N.a.v. de notulen: er zijn 3 leden die is gelukt om via de Rabo-actie 5,- te verdienen voor de BEO. Echter het schijnt lastig te zijn om voorelkaar te krijgen.
5. Verslag feestavond. Het was een zeer geslaagde avond. Gezellig en met lekker eten. De opkomst was grandioos. Het bestuur biedt wel excuses aan voor de magere prijzen bij de verloting. Dat moet volgende keer beter.
6a. Evaluatie TT. Jammer dat de volière die de BEO heeft er niet stond. Jammer dat de catalogus niet geheel correct en compleet was. De aankleding met groen kan volgende keer ook beter. Verder waren er te weinig mensen bij het wegbrengen van het TT-materiaal. Het bestuur erkend deze zaken en is van mening dat deze zaken volgend jaar beter te doen. 6. Jaarverslag secretaris. Secretaris G. vd Burg leest het verslag voor. Er volgt applaus voor het volledige verslag. De voorzitter bedankt de secretaris.
7. Jaarverslag penningmeester, kascommissie. Het financieel jaarverslag wordt door penningmeester G. Wind toegelicht. Kascommissieleden Frits Pronk en Thijs Bartsma hebben geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. Er wordt decharge verleend!
8. Bestuursverkiezing
Bestuur: Voorzitter, S. Veenstra, aftredend en herkiesbaar* herbenoemd
Algemeen lid, G. Kolkena, aftredend en herkiesbaar* herbenoemd – TT-com.:
TTcommissielid, S. Sieperda, aftredend en niet herkiesbaar** Wil evt. wel helpen op zaterdag om de TT op te ruimen. Wel dan graag een belletje.
Momenteel zitten Gerard, Gerrit en Johan in de TT-commissie. Behalve Frits is er in de vergadering niemand die zich ter beschikking stelt. Er wordt voorlopig besloten om de TT commissie te laten bestaan uit drie zittende personen.
9. Kascommissie: F. Pronk, aftredend. Gerrit Feenstra wordt van reserve nu (2018) kascommissielid. Nieuwe reserve is Jacob Stapert.
10. BEO-uitje. Voor de invulling van 20 mei worden 3 mogelijkheden besproken. Er wordt besloten naar de Wieden te gaan.
11. Presentatie door Jan Weistra. Jan Weistra heeft een prachtige presentatie over New Zeeland waar hij meerdere malen is geweest.
12. Pauze met verloting.
13. Vervolg presentatie door Jan Weistra.
14. Vraag & aanbod. Gerard Kolkena. Chinese dwergkwartel hen gevraagd.
15. Rondvraag. A.s. zaterdag gaan enkele leden van de BEO naar de vogelmarkt te Assen. Twee mensen (Juul Bekema, Johan Kolkena) hebben op de feestavond geen bloemen ontvangen. Deze heren ontvangen alsnog een bosje bloemen. Ook S. Sieperda en de herkozen bestuursleden ontvangen een bosje bloemen voor hun bewezen diensten.
16. Sluiting                                                           Secretaris: Germ van der Burg

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken, in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!