Vergadering

Notulen ledenvergadering Datum: maandag 18 september 2017 Plaats: “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward

Opening. Voorzitter Sicco Veenstra heet iedereen welkom op weer de 1e vergadering na de zomer. Er is een mooie opkomst met 17 leden. Zoals iedereen heeft kunnen lezen is de voorzitter weer goed hersteld van een hartoperatie. Bedankt voor de vele steun, kaarten en bloemen!
Agenda Er is geen agenda deze keer maar er wordt geïmproviseerd. De voorzitter somt de agenda even kort op en de agenda wordt op deze manier vastgesteld.
Mededelingen en ingekomen stukken. Van de voorzitter: – Overdrachtsverklaringen. Het is tegenwoordig verplicht om bij de verkoop van alle vogels te werken met een overdrachtsverklaring. E.a. heeft te maken met het van kracht zijn per 1 januari van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Voorbeelden van dergelijke verklaringen staan op de website van de NBvV als PDF bestand. Denk bij het invullen aan de ringnummerrs. Zonder ringnummers heeft het document vrij weinig doel. Een kweekbestand bijhouden is hierbij aan te bevelen. Dit zou bijvoorbeeld in Zoo Easy kunnen. – Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen om op zondag 22 oktober op de Natuurmarkt in Gaasterland te komen staan. Het thema is hier exoten. Ook de ZWH is benaderd door BEO. Bij het gezamenlijk profileren van onze hobby kunnen we wellicht nieuwe leden werven. Het bestuur pakt dit verder op. – Wie wil een NBvV kalender bestellen?: Frits, Ruurd, Germ geven aan eentje te willen. Uit het Bondsbulletin. – Als er vogelgriep is mag men in principe in een buurdistrict mee doen! Verder was er op de AV een voorstel van een vereniging over spoedbestelling van ringen. Voorstel is om de extra kosten voor spoedringen op te heffen. Bij de BEO worden zeer weinig spoedringen besteld. De Bondsraad zal er binnenkort over stemmen. – Verder is er een voorstel om incidenteel vogels door de keurmeester te laten pakken. Ook dit voorstel zal in de bondsraad worden besproken. – Bondsvademecum. Er komt een nieuwe vanwege de diverse wijzigingen de afgelopen tijd. Deze zal binnenkort te downloaden zijn op de website van de NBvV. – Men is momenteel al erg ver met de Mondial in Zwolle. Er wordt veel aan PR gedaan binnen Europa. – Men kan tegenwoordig ook keurbriefjes downloaden via de website van de NBvV.
Kweekresultaten. Iedereen vertelt wel of niet ad hand van foto’s op het grote scherm over zijn kweek van afgelopen seizoen. Mooie enthousiaste verhalen hoe iedereen op zijn eigen manier kweekt met verschillende vogels. Bijzondere ervaringen maar ook tegenvallers gaan over de tafel. Al met al zijn er weer mooie kweekresultaten behaald.
Pauze met verloting. Diverse prijzen geven een prachtige opbrengst van € 72,50. Bedankt! Rondvraag. – Voorzitter S. Veenstra heeft een nieuw telefoonnummer. Tel. 06-83870063. – Wil de vereniging weer naar Assen op 28 oktober? Er wordt wat overlegt maar er is voldoende vraag voor een ca. 8 meter tafel. Geert Wind zal dit bestellen. – Bij Roel zijn nog diverse mooie gouldamadines te koop! – Gerrit Feenstra heeft nog prachtige gele kanaries te koop! – Frits Pronk heeft nog Agapornis nigrigenis en liliane wildkleur te koop!
Sluiting Het was een beregezellige avond en voorzitter Veenstra sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Secretaris: Germ van der Burg

Notulen ledenvergadering Datum: maandag 30 oktober 2017 Plaats: “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward

Opening. De voorzitter opent de vergadering. Gerard van Malsen heeft zich afgemeld ivm ziekte. In totaal zijn er inclusief bestuur 13 aanwezigen.
Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen & ingekomen stukken. – Secretaris Germ vd Burg deelt mee dat hij gaat stoppen met de vogelhobby. Voornaamste reden is tijd en ruimtegebrek. Hij zit zijn bestuursperiode uit en blijft lid van BEO. – BEO was samen met de ZWH aanwezig op de Groene Markt te Rijs. We bemanden hier een stand met documentatie van de NBvV en grote kooi met halsbandparkieten ivm thema exoten. Het heeft geen leden opgeleverd maar desondanks was het een prima dag en een goede ervaring. – 14 dagen geleden is er districtsvergadering geweest. GW en SV zijn hier geweest. Er was een klein beetje heibel. Kwekers van Grasparkieten met de mutatie ‘helicopter’, willen graag met deze vogels naar de show. Echter is deze nieuwe mutatie grasparkieten volgens de bondsreglementen niet TT-geschikt. De kwekers wilden hierover op de betreffende distriktsvergadering stemmen maar dit wilde het districtsbestuur niet. Wel is dit onderwerp uitvoerig besproken. N.a.v. hiervan is bestuurslid Terpstra opgestapt en is er door het district een mail richting de afdelingen gegaan. Deze mail wordt door de secretaris ter vergadering voorgelezen. – Het hoofdbestuur van de NBvV heeft besloten om niet akkoord te gaan met het verstrekken van spoedringen voor een gangbare prijs. – In 2020 wordt het verplicht om bij elke club 2 toezichthouders in te stellen die zaken tijdens een TT in de gaten moeten houden. E.a. in het kader van dierenwelzijn etc. Hiervoor komt een opleiding. – Vanuit de NBvV is er een werkgroep opgezet om te kijken in hoeverre we als er vogelgriep toch TT’s gehouden kunnen worden. De eerste berichten inzake overleg met het ministerie hierover zijn positief. – Het voorstel om vogels ter hand te nemen op TT’s door de keurmeester is van besloten dat er geen vogels uit de kooien mogen worden genomen behalve bij vermeende fraude. – Inschrijfformulieren voor de districtsTT in Balk zijn beschikbaar op de website en ter vergadering. – De districtsTT van 2018 wordt gehouden Noardburgum. – Op 23 en 24 nov 2018 zal de BEO haar TT gaan houden. – De ringencommissaris mag de ringen niet eerder uitgeven dan de uitleverdata zoals gepubliceerd in het clubblad.
Notulen 18 september 2017. Per abuis zijn opnieuw de notulen van maart in de nieuwsbrief gepubliceerd. Hier hadden de notulen van september geplaatst moeten worden. Deze worden in de volgende nieuwsbrief alsnog geplaatst.
Ballotage. Chris vd Burg per 1 januari lid af ivm stoppen van de hobby
Bespreking TT en inleveren TT-inschrijvingsformulier. Het is momenteel niet duidelijk hoe het komt met de Vogelvereniging van Sneek. Er zijn organisatorische problemen. Uit recent overleg tussen het bestuur van BEO en Sneek is gebleken dat (sub)leden van Sneek onder dezelfde condities weer met de BEO-TT kunnen meedoen.
Pauze met verloting.
Films Henry Spruyt en foto’s Gerard Kolkena. Gerard is naar Zuid-Afrika geweest en laat aan de hand van foto’s en filmpjes zien welke prachtige natuur hier te zien is. Vervolgens wordt nog een film getoond van Henry Spruyt over het ringen van trek-/zangvogels op de Makkumer Sûdwaard.
Rondvraag. – De voorzitter meldt dat de datum van het BEO uitje erg ongelukkig uitkomt. Ter vergadering wordt besloten dat 2 juni 2018 de nieuwe datum wordt. – Aanbod. Oeds Delfsma, diverse kleuren kakariki’s. Sicco Veenstra, diverse agapornis soorten.
Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en tot ziens op de TT.

Secretaris: Germ van der Burg

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken, in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!