Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSITE: www.vogelverenigingbeo.nl

Inschrijfformulier onderlinge TT 2019
TT reglement 2019
TT. reglement Volièrevereniging B.E.O 2019
Het vraagprogramma en reglement voor de onderlinge tentoonstelling van de Volierevereniging BEO te Bolsward. Deze houden op 22 en 23 november 2019.
1. DezeTT wordt gehouden in Ver.Gebouw Hollandia, Nanne Reijnstraat 16 te Bolsward.
2. Data en tijden:
Inleveren inschrijfformulier: Uiterlijk Zondag 3 november 2019.
Inbreng vogels: Donderdag 21 november 19:00 tot 20:30
Keuring: Vrijdag 22november
Openingstijden : Vrijdag 22 november van 19.30 tot 22:00
(Opening TT alleen voor leden en inzenders).
Zaal open voor publiek: Vrijdag 22 november vanaf 20.00 tot 22.00
en zaterdag 23 november van 10:00 tot 15:00.
Afhalen vogels: Zaterdag 23 november van 15:30 tot 16:00.
3. De inschrijving staat uitsluitend open voor (sub)-leden van de B.E.O.
4. Het vraagprogramma en de algemene voorwaarden zijn, indien niet anders vermeld, overeenkomstig aan die van onze bond, zoals opgenomen in: “ONZE VOGELS” TENTOONSTELLINGSKATERN 2015 – 2019 en www.nbvv.nl. Afwijking: geen zangkanaries en ongeringde vogels vallen onder OK. In alle groepen kunnen OK vogels worden ingezonden, m.u.v. stammen en stellen. Eenheidspunten bij stellen zijn vervallen en stammen en stellen doen niet mee bij de enkelingen.
5. Ingezonden vogels EK dienen te zijn voorzien van een vaste erkende voetring van NBvV of ANBvV.
Knijp- en plastic kleurringen zijn niet toegestaan. STAMMEN en STELLEN uitsluitend EK.
Het ringnummer van de derby vogel kan tot het inbrengen worden opgegeven of op het inschrijfformulier.
6. Het verstrekte kooinummer moet aan de voorzijde in het midden van de kooi worden aangebracht.
7. Uitsluitend gebruik maken van de gestandaardiseerde kooien (zie tentoonstellingskatern 2015 – 2019).
8. Bij kwetsbare vogels mag de kooi worden voorzien van doorzichtig plastic.
9. Zieke, gebrekkige en duidelijk in slechte conditie verkerende vogels worden geweerd. De TT commissie is niet aansprakelijk voor dode of zieke vogels.
10. De kooibodems dienen te zijn voorzien van een laag wit schelpenzand/zaad.
11. Alle kwartels moeten geënt zijn. Bij inbreng moet de ent verklaring van een dierenarts worden afgegeven.
12. Tijdens de TT worden alleen kwaliteitsvoeders gebruikt, zelf voeren is verboden. Uitgezonderd speciaal voer.
13. De vogels worden gekeurd bij kunstlicht.
14. Vogels en kooien zijn op bondscondities verzekerd. De waarde van de vogels dient u op uw inschrijfformulier te vermelden.
15. De tentoongestelde vogels kunnen tijdens de TT worden verkocht, kaartjes daartoe verkrijgbaar bij de TT commissie. Na afloop van de TT mag overdracht van de vogels pas plaats vinden en dit valt buiten verantwoording van de TT commissie.
16. Indien een ingeschreven vogel niet kan worden ingezonden, kan deze door een andere vogel van de zelfde soort worden vervangen. Gebeurt dat niet dan vervalt het inschrijf geld aan de vereniging.
17. Inschrijfgeld: per vogel € 1.25, stel € 2.50, stam € 5.-. catalogus €1.50.
Jeugdleden: per vogel € 1.00, stel €2.00, stam € 4.00 catalogus GRATIS.
18. Sluiting inschrijving; uiterlijk zondag 3 november 2019. U kunt uw inschrijfformulier inleveren op de club bijeenkomst van 22 oktober of toezenden aan Gerard van Malsen Tichelwerk 2 8754CB Makkum of per email gerardvanmalsen@outlook.com . Telefoonnummer 06 10715903 of 06 22048864.
Betaling uitsluitend per giro op nummer NL32INGB000 4049970 t.n.v. volièrevereniging BEO te Workum.
19. De inzend – en afhaalkaart en de kooinummers worden u tijdig toegezonden. Wanneer u op 16 november aanstaande nog niets hebt ontvangen, neem dan contact op met TT secretaris.
20. Voor BEO leden is er een collectie prijs: Steven de Vries Wisselschaal ( hoogst aantal punten over vijf EK vogels).
21. Prijzen. Voor de 10 hoofdgroepen wordt per groep goud zilver en brons toegekend. Daarnaast 1 algemeen kampioen ,stammen kampioen, stellen kampioen, jeugd kampioen, derby kampioen , ok kampioen en de aanmoedigingsprijs. Zij ontvangen hiervoor een wisselprijs. Wisselprijzen die 3 keer achterelkaar of 5 keer in totaal worden gewonnen mogen worden behouden m.u.v. de Steven de Vries wisselschaal. Definitief gewonnen wisselprijzen worden niet vervangen.
Iedere inzender, die een prijs wint, ontvangt hiervoor een oorkonde met daarop alle gewonnen prijzen vermeld.
KAMPIOEN: Kleur en postuurkanaries(groepen 3 en 4)
Zebravinken(groep 5)
Tropische vogels (groepen 6 t/m 14)
Europese cultuurvogels(groep 15)
Agaporniden / forpussen en grasparkieten (groepen 18 t/m 21)
Grote parkieten (groep 22 t/m 32)
Duiven en grondvogels (groepen 33en 34)
Derby
Stammen en Stellen
OK
Aanmoedigings prijs
Jeugd
Bondskruis: Mooiste EK vogel van de show (sub-leden uitgesloten). De mooiste vogel van de show kan wel uit een stel of stam komen.
Bondsmedailles: Deze worden toegekend aan de hoogste EK vogels volgens bond regelement
Derby: Dat is een door u zelf als zodanig aangewezen mooiste EK vogel. Het ringnummer eenmalig bij inschrijving of inbreng vermelden en deze moet minimaal 92 punten behalen. Bij meerdere kandidaat-kampioenen beslist de keurmeester.
22. Om voor een door de vereniging beschikbaar gestelde oorkonde in aanmerking te komen, gelden de volgende regels:
EK 92 punten of meer 1e prijs
EK 91 punten 2e prijs
EK 90 punten 3e Prijs
In principe wordt er gekeurd tot 92 punten, daarna worden de kampioenen vastgesteld. De vogel kan er nu punten bij krijgen tot maximaal 95 punten. Deze extra punten tellen niet mee voor de Steven de Vries wisselschaal. Tussen de 3e (prijswinnende) en 4e vogel hoeft geen punt verschil te zitten, de derde prijs wordt dan aangewezen.
OK vogels 1 punt hoger voor 1e of 2e prijs (3e prijs vervalt).
23. Naast wisselprijzen zijn er dus oorkondes beschikbaar. Bij te kleine hoofdgroepen behoudt het bestuur het recht van samenvoegen. Het stammen kampioenschap kan slechts worden behaald door een stam bestaande uit vier E.K. vogels. De stam moet tenminste zonder eenheidspunten 360 punten behalen om hiervoor in aanmerking te komen.
Het stellen kampioenschap kan slechts behaald worden door twee ek vogels en dient tenminste zonder eenheidspunten 180 punten te behalen om voor de beschikbaar gestelde prijs in aanmerking te komen.
Stammen en stellen die niet in aanmerking komen voor een kampioenschap dingen niet mee als enkeling.
24. Om voor een bondsprijs in aanmerking te komen, dient de vogel tenminste 90 punten te behalen.

JEUGDKLASSE
25. Voor de Jeugdleden is er een speciale jeugdklasse. Om voor een prijs in aanmerking te komen, geldt voor EK vogels het volgende:
91 punten 1e prijs of hoger
90 punten 2e prijs
89 punten 3e prijs.
Voor OK vogels: 92 punten of hoger 1e prijs
91 punten 2e prijs
Voor deze jeugdklasse is een algeheel jeugdkampioenschap, tevens is voor deze Jeugdklasse een bondsmedaille beschikbaar.Bij inbreng van de vogels moeten zij, indien dit wordt verlangd, een bewijs van geboortedatum tonen. Indien op het inschrijfformulier de geboorte datum niet wordt ingevuld, wordt de inschrijving niet in de jeugdklasse verwerkt.
26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Reclames aangaande TT binnen tien dagen na sluiting schriftelijk indienen bij de TT secretaris.
27. Bestuur BEO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het omgaan met de wet BUDEP. Iedere inzender is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
NOTE: Er is een verkoopklasse. Deze vogels dienen in eigen tt-kooien te zijn gehuisvest met een maximum van 2 vogels per kooi hierbij moeten strikt de regels , opgesteld door de NBVV , in acht worden genomen.
Showvogels mogen ook te koop worden aangeboden maar uitsluitend na de show worden afgehaald.

De tentoonstellingscommissie:
Gerard van Malsen TT-secretaris. Gerrit Feenstra
Johan Kolkena Geert de Leeuw.
Beste vogelliefhebbers van de BEO.

De eerste avond met dik 20 leden in ons nieuwe clubgebouw hebben we gehad, de spits is eraf. Beo schrijft nieuwe geschiedenis! De avond over parkieten en papagaaien uit Zuid-Amerika door Adri Koster was geslaagd. Fraaie plaatjes, prachtig gefilmd en bovendien goed voer- en fokadvies. Verscheidene soorten die we gezien hebben, zitten ook binnen onze afdeling. Maar nu kijken we vooruit naar de volgende avond met de voorbereiding op de onderlinge show en met onze fokresultaten. Hebt u leuke foto’s van uw vogels of foto’s van vogels in uw omgeving, zet ze op een stick en neem ze mee. Binnen het t.t. bestuur wordt nu driftig nagedacht over de aanstaande indeling. Stellen we de vogels in de lengterichting van de zaal op of toch dwars. De zijkanten kunnen prima benut worden. De volière kan met enig passen en meten waarschijnlijk geplaatst worden. Er is hierna geen zaalruimte meer over voor een opening zoals we die gewend waren. Alles is in de grote zaal, dus de bar zal een prominente plaats innemen. Het reglement wordt nu aangepast aan de afspraken over het nieuwe prijzensysteem zoals afgesproken op de jaarvergadering. De oorkonde die we gaan gebruiken, getekend en ingekleurd door Reyer Flapper, is prachtig. We verwachten dat deze zeker in de smaak zal gaan vallen. Op vrijdag 4 oktober was de Districtsvergadering in Drachten. Op de agenda staat o.a. het beleidsprogramma 2019-2022 van het D-bestuur, de Friese Kampioenschappen in de Scantrihal in Leeuwarden en bestuursverkiezing. Auke Bloemhof en Sipke Brouwer treden af. Nieuw is het gezamenlijke Activiteitenbulletin van Groningen, Friesland en Drenthe. Dit is terug te vinden op de website van het district, www.districtfriesland-nbvv.nl Hierin staan o.a. alle markten in het noorden vermeld. De Algemene Vergadering was op 28 september. Deze vergadering was verschoven van mei naar deze dag i.v.m. het financiële verslag van de mondial. Helaas was dit nog niet klaar. Binnen- en buitenlandse BTW levert veel verschil en werk op. Er staat zo’n dag erg veel op de agenda. Ik noem er enkele. De contributie voor de bond wordt m.i.v. volgend jaar met €2,- verhoogd. De reden is simpel, er wordt in de exploitatie verlies geleden en dat kan daarmee voorlopig verholpen worden. Klaas Snijder werd herkozen als bondsvoorzitter en Sjaak van Bennekom als nieuwe secretaris benoemd. De redactie van Onze Vogels is uitgebreid. Er is nu een redactieraad. Wie daarin zitten staat wel in de katern van OV. De werkgroep die de nieuwe nationale kampioenschappen voorbereid presenteerde haar plannen. De indeling zal anders worden door de medewerking van de speciaal clubs. Die zullen niet meer aan de zijkant in hun bunkertjes zitten. Er komt een NBvV-plein en een 2-daagse vogelmarkt. Nog niet bekend is in welke hal. Als afdeling kun je daar gewoon ruimte huren om gedurende 1 of 2 dagen vogels te verkopen. Tot slot werd verslag gedaan over het nieuwe vraagprogramma 2020-2025. Er komen minder groepen in de kleurkanaries, bont wordt samengevoegd. Van de tropen zijn zo’n 500 vogels verwijderd. Alle OK-vogels verdwijnen net als de vruchtbare hybriden. Van Sjoerd Munniksma, de man die alle nationale shows incl. de mondial geregeld heeft vanaf 2006, werd na de vergadering afscheid genomen. Ik heb even een artikeltje over vakbekwaamheid uit OV. gekopieerd en bijgevoegd. Daar komen nogal eens vragen over. Wanneer ben ik voor de wetgever vakbekwaam? Dit artikel geeft daar een helder antwoord op. Ik sluit dit voorwoord af met de uitnodiging voor de e.v. clubavond. Sicco Veenstra.


Hierbij nodigen wij u uit…
tot het bijwonen van de clubavond op dinsdagavond 22 oktober 2019
Waar: Ver.Gebouw Hollandia, Nanne Reijnstraat 16 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.

Deze clubavond zal in het teken staan van de aankomende onderlinge tentoonstelling 21, 23 en 23 november.

Agenda
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen & ingekomen stukken
4 Notulen 21 maart 2019 en 17 september 2019
5 Ballotage
6 Bespreking komende tentoonstelling (21-23 nov)
7 Inleveren TT-inschrijfformulier
8 Pauze met verloting
9 Kweekervaringen, graag plaatjes meenemen op USB-stick
10 Rondvraag
11 Sluiting

Graag tot ziens op 22 oktober! Het BEO-bestuur

—————————————————————————————————————-
Notulen Leden bijeenkomst met spreker

Datum: dinsdag 17 september 2019 Plaats: Ver. Gebouw Hollandia, Nanne Reijnstraat 16, Bolsward

Opening door de voorzitter De voorzitter heet iedereen welkom in het bijzonder Adri van Kooten . Spreker op deze avond. Aanwezig 21 leden.

1. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen & ingekomen stukken. Afmelding, H. Wierda, Th. Bartsma. Med. bondsraad komt in nieuwsbrief. SV Surveillanten per district, 1 hoofdverantwoordelijk. Aanpassing statuten NbvV staat op site van de bond. Voorlichtings- bulletin staat op site NBvV Winter activiteiten noordelijke provincies zet Ruurd op site van BEO Enten gebeurd niet meer door BEO

3. Ballotage. Nieuwe leden : Henk Eiling, Eabe Boonstra, Peter Faber, Johan Klijnstra. Opzeggingen : Herman Bes, Jan Dijkstra, H. Feenstra, Thijs Bartsma, Lena Tolsma.

4. Spreker Adri van Kooten Adri vertelt onder vertoning van foto’s en filmpjes over vogels in Midden en Zuid Amerika. In het bijzonder over Parkieten de Pionus en Ara’s, Al deze vogels zijn weer onderverdeeld in soorten en hiervan weer mutaties. Ook de voeding, broedgelegenheid en kweek komt uitvoerig aan bod tijdens de vertoning van de dia’s. Prachtige vogels verschijnen op het scherm, muur.

5. Rondvraag. Stukjes in Onze Vogels, geschreven door leden zijn niet altijd objectief. Dit klopt volgens voorzitter, maar zijn onder eigen verantwoording van de schrijver. Vragen over aankomende TT worden doorgeschoven naar de TT-vergadering. Lou wil graag overgeschreven worden naar de BEO.

6. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
———————————————————————————————————————–

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————