Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste vogelliefhebbers,
Deze nieuwsbrief bevat 2 belangrijke zaken. Het eerste is de uitnodiging voor ons BEOuitje op 2 juni aanstaande. Het andere betreft de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens in Algemene Verordening Gegevensbescherming. De BEO moet aan haar leden meedelen wat ze met de gegevens van de leden doet en vooral níét doet. Dat dus als tweede. Voor de leden verandert er helemaal niets. De vereniging moet zich indekken voor een eventuele controle en dan kunnen aantonen wat ze gedaan heeft om misbruik te voorkomen. Ook mogen we een aantal zaken niet meer, bv. Leden met naam en toenaam noemen in een artikeltje of op onze website zonder toestemming. Daar moeten we dus voorzichtiger mee om gaan. U kunt het verderop allemaal lezen in deze nieuwsbrief. Maar nu even terug naar het leukste deel van onze liefhebberij, de kweek. We zitten midden in het broedseizoen. De “warm broeders” zijn al klaar en hebben de jongen als het goed is op stok. De “koud broeders” buiten zijn afhankelijk van het weer. Ongetwijfeld zijn er al jonge parkieten op stok en anders zeker in de blokken Het laatste is bij mij het geval. Voor wildzang en tropisch heb je veel zonlicht maar geen kou en regen nodig. Ik had 4 weken geleden met prachtig weer een mooi nest met 4 barmsijsjes. Geringd en uitgevlogen maar na een paar dagen allemaal dood door de kou. Jammer, zo gaat dat in de natuur ook. Nogal wat onbevruchte eieren zijn ook vaak het gevolg van de kou. De vogels zijn wel in broedconditie maar de pop laat de man niet toe. Wat moet je daar nu weer aan doen? Kortom de nodige vogelbeslommeringen hier in Nijland. Een steenmarter haalde alle eieren van een wilde eend in de knotwilg en een nacht later alle eieren van de daaronder broedende meerkoet op. De natuur is wreed. De ringmussen, houtduiven, kauwen, kool- en pimpelmezen zijn druk met voeren van de jongen. De huiszwaluwen waren 3 mei terug uit Afrika, op 4 mei werd de eerste klei in de nok tegen de muur geplakt. Nu zitten ze te broeden. Onder de brug zitten 2 nesten boerenzwaluwen. Als ik al die jongen straks mee kan tellen bij mijn E.K. dan komt het allemaal wel goed. Ons lid Frits Pronk is al vanaf december vorig jaar in het ziekenhuis. Nadat hij een week of 3 geleden was thuisgekomen bleek een nieuwe opname noodzakelijk. Nu een aneurysma in de lies dat op springen stond. Een operatie hielp maar even. Nu blijkt het nodig om een omleiding aan te brengen maar is alles ernstig ontstoken. Het is voor Frits en zijn echtgenote allemaal erg zwaar. We wensen hun alle sterkte hierbij en hopen dat er alsnog geopereerd kan worden. Ik verwacht een flink aantal van onze leden op 2 juni nog te zien, anders wens ik u een prettige vakantie.                              Met sportgroet Sicco Veenstra

 

_______________________________________________________________________

Wilt u kanarie s enten. Dan graag half juni het aantal opgeven bij Gerrit Feenstra Tel. 0515-574988 of bij Thijs Bartsma. Tel. 0652457207. Gr. G . Feenstra.
_______________________________________________________________________

 

BEO-uitje is op zaterdag 2 juni Op zaterdag 2 juni a.s. houden we weer ons jaarlijks uitje. Er waren in de vergadering verschillende opties en het bestuur heeft gekozen voor het volgende programma:

Vertrek vanaf WOK terrrein Kloosterlaan Bolsward om 11 uur.
Bezoek aan het nieuwe Afsluitdijk Waddencenter, waar we tevens koffiedrinken. Hier staat een nieuw markant gebouw op de dijk. Dit centrum biedt een totaalbeleving over Unesco Werelderfgoed Waddenzee en de voor de wereld unieke Vismigratierivier. We krijgen niet alleen een levendig beeld van de omgeving, maar ook van de vele waterbouwkundige en andere vernieuwende projecten die hier de komende jaren worden gerealiseerd.

Het nieuwe WaddenCenter.

Dan bezoeken we Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit is een park met veel dieren o.a. een lorituin, kraanvogels, roofvogels, apen en leeuwen. Tevens is er de mogelijkheid in het natuurgebied te wandelen. Hier kan je o.a. edelherten, nandoes en emoes zien en er groeien tevens veel bijzondere planten.

Hierna sluiten we de dag af met een warme maaltijd in restaurant de Zingende Wielen bij den Oever en zijn dan rond 9 uur weer thuis. De koffie in het WaddenCenter zijn voor rekening van BEO. De entree en het eten komt rond de 30 euro. Hopelijk spreekt dit programma jullie aan. Je kunt je opgeven voor 25 mei : bij Sicco Veenstra of bij Geert Wind. Emailadressen zijn siccoveenstra@hotmail.com of genfwind@gmail.com of telefonisch 0515-573722 of 0515-542824.

————————————————————————————————————————
Wijzigingen handelingen persoonsgegevens. In de vorige nieuwsbrief heeft het hele artikel met betrekking tot dit onderwerp gestaan. Onderstaande is naar de afdelingen in Friesland gestuurd. Alle leden van de BEO worden hiermee door het bestuur geïnformeerd. Als u als lid vragen hebt, wilt u zich dan bij de secretaris melden. Adviezen aan afdelingen 1. Neem in uw huishoudelijk reglement een artikel op over verzamelen van persoonsgegevens 2. Deel een nieuw lid mee wat er met zijn/haar gegevens gebeurt en waarvoor deze gegevens dienen. Denk bij jeugdleden aan toestemming van de ouder(s) of wettelijk voogd. 3. Beperk het aantal functionarissen dat toegang heeft tot een NBvV database (ringen, ledenadministratie). 4. Registreer wie waartoe toegang heeft binnen uw afdeling. Dit dient aantoonbaar geregistreerd te zijn. 5. Verspreid geen persoonsgegevens via clubbladen. 6. Beperk u in een TT catalogus tot naam en telefoonnummer. 7. Indien u gebruik maakt van e-mailverkeer zorg dan dat niet alle e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle ontvangers (gebruik BCC i.p.v. Aan regel). Dit is in ieder geval uit veiligheidsoverwegingen (spam, etc.) veel veiliger. Voorbeeld toevoeging artikel huishoudelijk reglement: Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor: – administratieve- en contributieverwerking; – toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten; – bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer; – het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal). Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. LET WEL: Het is niet voldoende indien u alleen dit artikel opneemt in een huishoudelijk reglement. U moet een nieuw lid dit ook expliciet duidelijk maken. Als u dit leest gaat het BEO-bestuur er van uit dat u voldoende bent geïnformeerd met betrekking tot de wijziging van de W.B.P. naar de A.V.G. Per 25 mei as. vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens en krijgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarmee legt de overheid ons als vereniging bovenstaande richtlijnen op. Nieuwe leden krijgen deze richtlijnen zodra ze lid worden en hiermee in kunnen stemmen. HET BESTUUR.
————————————————————————————————————————

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————