Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste vogelliefhebbers van BEO,
Voor je ligt een korte nieuwsbrief met een paar belangrijke mededelingen. In deze roerige en onzekere corana-tijd houden we je graag op de hoogte wat dit voor jou en BEO betekent.
Begin deze week werden we opgeschrikt met het bericht dat onze voorzitter Sicco Veenstra in het ziekenhuis is opgenomen met het corona-virus. Hij ligt gelukkig niet op de IC en het gaat nu beter met hem. Vanaf deze plaats willen we namens BEO Sicco alle sterkte toewensen voor de komende tijd. Ook zijn vrouw Alie wensen we alle goeds, nu zij thuis in quarantaine zit, Sicco niet mag bezoeken en voor alle vogels moet zorgen. Voor zover mij bekend, zijn er niet meer corona-zieken onder de BEOleden.
Ik ben blij dat het weer steeds zo mooi is, dat we er toch af en toe even uit kunnen voor de nodige boodschappen, wandeling of een fietsritje. Met veel regen en harde wind zou het in deze corona-tijd er nog veel somberder uitzien. Het mooie weer zorgt ook in de volières voor de nodige drukte en nieuw leven. Ik vind dit zelf altijd de mooiste maar ook spannendste tijd van het jaar voor wat betreft de vogelhobby. Nu bijna alle overige verplichtingen vervallen is er meer tijd hier van te genieten.
Op 10 maart hadden we onze jaarvergadering en deze werd goed bezocht. Jaarverslag en financiën werden goedgekeurd en Gerard Kolkena en Sicco Veenstra werden bij acclamatie herkozen in het bestuur. Ook werd er gesproken over het nieuwe TT programma met nieuwe regels. Hier komen we in september op terug. Ook werd gesproken over wat we eind mei gingen doen met ons jaarlijkse uitje. Plan was o.a. het Rijsterbos te gaan bezoeken met ons lid en rayonhoofd Germ van der Burg van het Fryske Gea, maar door de crisis kan dit niet doorgaan. We hebben als bestuur besloten om het dit jaar over te slaan en hopen volgend jaar mei op betere tijden.
Onze geplande bestuursvergadering en Districtsvergadering in Drachten zijn ook afgelast. De vogelbeurs in Zwolle ging nog wel door en werd ook heel goed bezocht, maar Assen en Joure werden afgelast.
In deze nieuwsbrief vind je ook het nieuwe overzicht voor de ringenbestelling 2021.
Onze eerst activiteit staat gepland op dinsdag 15 september. Hopelijk is dan alles weer een beetje normaal en kunnen we weer even gezellig bijpraten. Eind augustus ontvang je de volgende nieuwsbrief.
Ik wens jullie allen een hele fijne zomer toe met hopelijk veel maar vooral mooie jonge vogels en misschien nog een vakantie.
Graag zie ik jullie dan weer in goede gezondheid op 15 september.
Met vriendelijke groet,
Geert Wind.

Notulen jaarvergadering

Datum: maandag 10 maart 2020 Plaats: Gebouw “Hollandia “ te Bolsward
1. Opening door de voorzitter. De voorzitter heet iedereen welkom op de BEO- jaarvergadering. Aanwezig zijn 18 leden incl. bestuur. Afmeldingen R.Koster.
2. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen & ingekomen stukken. Med. : Voorlichtings bulletin NBvV febr. 2020. Enkele zaken hieruit zijn: nieuw vraagprogramma met andere benamingen en inschrijfnummers, vervallen groepen, nieuwe groepen,inschrijven tropen 3 jaar voor jong, OK vervalt; hier gaat nog discussie over bij voorzitters districten. Bondsreglement binnen bij S.V. moet goedgekeurd worden in algemene vergadering. Ringen voorzien van ringmaat? kost veel. Ringmaat verplichten? Komt weerstand op.Plastic ringen gaan eruit; kan mee gesjoemeld worden. Mening BEO-leden over Nat. show te Zwolle: Wordt voor mensen te duur, verkeerd tijdstip, experiment mislukt, zie verder voorlichtings bulletin febr.2020. Wie wil ermee naar de district vergadering 5 April?
4. Ballotage. Bedankt hebben: Albert Gerbrandy, Johan Klijnsma.. Nieuw lid: Anika van Malsen.
5. Notulen vorige vergadering (22 oktober 2019). De notulen worden goedgekeurd.
6. Evaluatie feestavond. De aanwezige leden vonden het een leuke en gezellige avond. De vraag is hoe trekken we meer mensen? Eten terug? Er wordt een commissie ingesteld. Deze bestaat uit: Gerard Kolkena, Bert van Lenten, Frits Pronk, Geert Wind.
7. Jaarverslag secretaris. Het heeft in de nieuwsbrief gestaan. Op blz. 1 bij bestuursverkiezing moet G. Feenstra staan, i.p.v. G. Kolkena. Secr. past dit aan. Het jaarverslag wordt daarna goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
8. Jaarverslag penningmeester, kascommissie. Met de leden wordt het financieel verslag doorgelopen. We zetten dit jaar een dikke plus neer, dankzij veranderingen. Gebouwhuur en prijzen aanpassing. De kascommissieleden : Geert de Leeuw en Jacob Stapert hebben geen ongeregeldheden kunnen ontdekken. De penningmeester wordt decharge verleent. Jacob Stapert treedt af. Volgend jaar is nieuw commissielid Edwin Sybrands met Geert de Leeuw en Joh. de Blauw reserve.
9. Bestuursverkiezing Bestuur: Sicco Veenstra en Gerard Kolkena zijn aftredend en worden beiden herkozen.
10. BEO- uitje, Voorstellen: Orchideeënhoeve, Walsrode, Aqauzoo, Rijsterbos o.l.v. Germ van den Burg. Dit laatste word gekozen.
11. Pauze met verloting.
12. Natuurfilm
13. Vraag en aanbod
14. Rondvraag Een lid spreekt zijn waardering uit naar het bestuur. Ringen maken uitbesteden? Bestelling ringen aanvragen bij de bond? Ringenmachine is versleten.Investeren in nieuwe kost 5 ton. Wordt meegenomen naar district.
15. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

———————————————————————————————————————–

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————