Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Anika, die onze nieuwsbrief maakt, mailde me bij de vorige dat er wel erg weinig te redigeren viel. Behalve mijn voorwoordje was er niet zo veel om te verzenden naar de lezers. We hebben dat besproken in het bestuur en ze heeft gelijk. We moeten er als vereniging voor zorgen dat er voldoende te lezen valt, ook moeten we de leden steeds blijven informeren. Deze nieuwsbrief heeft in ieder geval meer inhoud. Jullie mogen overigens zelf nog steeds iets schrijven en aanleveren. Voor het bestuur is dit net zo lastig. Het tentoonstellen van onze gekweekte vogels wordt weer actueel. November en december zijn de showmaanden voor de liefhebbers. In week 50/51 de Districts-show en 11 t/m 14 januari de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle. Een stukje dichterbij voor ons dus een kans om ook eens te gaan kijken of in te zenden! Het bestuur nodigt jullie nu alvast uit. Vogel 2018 wordt een graadmeter voor de wereldkampioenschappen in 2019. Kunnen wij als NBvV een dergelijk groot evenement in goede banen leiden? Er moet erg veel werk voor verzet worden. Er is nu al wereldwijde belangstelling, de eerste hotels zijn al geboekt. In Onze vogels worden jullie steeds van de voortgang op de hoogte gehouden Deze wereldshow is ook een mooie gelegenheid om als vereniging met een flink aantal mensen te gaan helpen. Op het moment van schrijven zijn we nog in onderhandeling met Sneek of de leden weer mee kunnen doen bij BEO. Ik verwacht dat we daar op de clubavond meer over kunnen melden.
Vanuit de bond is er ook wel weer wat te melden. Het voorstel voor het afschaffen van de extra kosten voor spoedbestellingen is niet overgenomen door de bondsraad. Deze heeft ingestemd met het voorstel van het hoofdbestuur om een rationele beslissing te nemen in verband met de bedrijfsvoering van het bondsbureau. Uiteindelijk heeft dit besluit nu geen gevolgen voor de kosten van al die andere ringen. Die zouden ongetwijfeld een stuk duurder zijn geworden. Ook is het voorstel om vogels door de keurmeesters uit de kooi te laten nemen unaniem afgewezen. Hoewel er best redenen voor zijn om het wel te doen, dan zijn daar al regels voor. De keurmeesters keuren vogels, geen ringen. Daar is de organiserende vereniging met de TT-secretaris verantwoordelijk voor. Het eindverslag van de Cie Speciaal clubs is unaniem overgenomen. De commissie is tegelijkertijd opgeheven. Tot slot kan ik nog melden dat het hoofdbestuur NBvV contact heeft met de andere hobbyverenigingshoofdbestuurders(een leuk scrabblewoord) om te komen tot een unaniem standpunt naar de minister om onze vogels/dieren uit te sluiten van de maatregelen die nu steeds genomen worden rond de vogelgriep. Dus niet langer een vervoers- of TT-verbod bij een uitbraak. Ik houd jullie op de hoogte. Dat deze actie van groot belang is voor onze hobby zal blijken nu op 13 oktober ergens in Zeeland al weer vogelgriep is vastgesteld.
Met sportgroet Sicco Veenstra
——————————————————————————————————————-

Hierbij nodigen wij u uit
tot het bijwonen van de clubavond op maandagavond 30 oktober a.s.
Waar: “Ons Gebouw”, Broereplein 7/8 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.
Deze clubavond zal in het teken staan van de aankomende onderlinge tentoonstelling 23, 24 en 25 november. Daarnaast zullen we een prachtige films tonen van Henry Spruyt over de palingvisserij op het IJsselmeer en over de vogels van de Makkumer Waarden.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen & ingekomen stukken
4. Notulen 18 september 2017
5. Ballotage
6. Bespreking komende tentoonstelling (23-25 nov)
7. Inleveren TT-inschrijfformulier Pauze met verloting
8. Films Henry Spruyt
9. Rondvraag
10. Sluiting

Graag tot ziens op 30 oktober! Het BEO-bestuur
————————————————————————————————————————
TT. reglement Volièrvereniging B.E.O 2017    Inschrijfformulier TT onderlinge 2017

Lukt het niet om het op de computer in te vullen probeer dan het volgende.
Klik op de link inschrijfformulier, sla daarna het formulier op, klik daarna in de verkenner met de rechtermuisknop op het bestand en kies openen met acrobat reader, geopend in acrobat reader klik dan eerst op de knop ´typewriter´ daarna klik je op een invulregel en kun je typen. Voor je het afsluit of verzend eerst opslaan met een nieuwe naam. Succes!

Het vraagprogramma en reglement voor de onderlinge tentoonstelling van de Voliervereniging BEO te Bolsward. Te houden op 24 en 25 november 2017

1. Deze zal worden gehouden in “ONS GEBOUW”, Broereplein 7/8 te Bolsward. Tel: 0515-573231
2. Data en tijden:
Inleveren inschrijfformulier Uiterlijk Zondag 5 november 2017
Afhalen huurkooien bij J. Bekema op afspraak 0515-574104
Inbreng vogels Donderdag 23 november 19:00 tot 20:30
Keuring Vrijdag 24 november
Openingstijden : Vrijdag 24 november van 19.30 tot 22:00 (Opening TT alleen voor leden en inzenders)
Zaal open voor publiek: Vrijdag 24 november vanaf 20.00 tot 22.00 Zaterdag 25 november van 10:00 tot 15:00
Afhalen vogels: Zaterdag 25 november van 15:30 tot 16:00
Inleveren huurkooien: bij J. Bekema op afspraak

3. De inschrijving staat uitsluitend open voor (sub)-leden van de B.E.O. en (sub)-leden vogelvereniging Vogelvrienden Sneek.
RINGEN BESTELLING 2017/2018 RINGEN BESTELLING
4. Het vraagprogramma en de algemene voorwaarden zijn, indien niet anders vermeld, overeenkomstig aan die van onze bond, zoals opgenomen in: “ONZE VOGELS” TENTOONSTELLINGSKATERN 2015 – 2019 en www.nbvv.nl. Afwijking: geen zangkanaries en ongeringde vogels vallen onder OK. In alle groepen kunnen OK vogels worden ingezonden, m.u.v. stammen en stellen.
5. Ingezonden vogels EK dienen te zijn voorzien van een vaste erkende voetring van NBvV of ANBvV. Knijp- en plastic kleurringen zijn niet toegestaan. STAMMEN en STELLEN uitsluitend EK. Het ringnummer van de derby vogel kan tot het inbrengen worden opgegeven of op het inschrijfformulier.
6. Het verstrekte kooinummer moet aan de voorzijde in het midden van de kooi worden aangebracht.
7. Uitsluitend gebruik maken van de gestandaardiseerde kooien (zie tentoonstellingskatern 2015 – 2019).
8. Bij kwetsbare vogels mag de kooi worden voorzien van doorzichtig plastic.
9. Zieke, gebrekkige en duidelijk in slechte conditie verkerende vogels worden geweerd. De TT commissie is niet aansprakelijk voor dode of zieke vogels.
10. De kooibodems dienen te zijn voorzien van een laag wit schelpenzand/zaad.
11. Alle kwartels moeten geënt zijn. Bij inbreng moet de ent verklaring van een dierenarts worden afgegeven.
12. Tijdens de TT worden alleen kwaliteit voerders gebruikt, zelf voeren is verboden. Uitgezonderd speciaal voer.
13. De vogels worden gekeurd bij kunstlicht.
14. Vogels en kooien zijn op bondscondities verzekerd. De waarde van de vogels dient u op uw inschrijfformulier te vermelden.
15. De tentoongestelde vogels kunnen tijdens de TT worden verkocht, kaartjes daartoe verkrijgbaar bij de TT commissie. Na afloop van de TT mag overdracht van de vogels pas plaats vinden en dit valt buiten verantwoording van de TT commissie.
16. Indien een ingeschreven vogel niet kan worden ingezonden, kan deze door een andere vogel van de zelfde soort worden vervangen. Gebeurt dat niet dan vervalt het inschrijf geld aan de vereniging.
17. Inschrijfgeld: per vogel € 1.25, stel € 2.50, stam € 5.-. Kooihuur GRATIS, catalogus €1.50. Jeugdleden: per vogel € 1.00, stel €2.00, stam € 4.00 kooihuur en catalogus GRATIS.
18. Sluiting inschrijving; uiterlijk zondag 5 november 2017. U kunt uw inschrijfformulier inleveren op de club bijeenkomst van 30 oktober of toezenden aan Gerard van Malsen Tichelwerk 2 8754CB Makkum of per email gerardvanmalsen@outlook.com . Telefoonnummer 06 10715903 of 06 22048864. Betaling uitsluitend per giro op nummer NL32INGB000 4049970 t.n.v. volièrevereniging BEO te Workum.
19. De inzend – en afhaalkaart en de kooinummers worden u tijdig toegezonden. Wanneer u op 14 november aanstaande nog niets hebt ontvangen, neem dan contact op met TT secretaris.
20. Indien u kooien huurt van de vereniging, dan kunt u deze op afspraak afhalen bij J.J. Bekema Sneekervaart 2, Bolsward tel. 0515 574104. Schoon terug brengen op afspraak.
21. Voor BEO leden is er een collectie prijs: Steven de Vries Wisselbokaal ( hoogst aantal punten over vijf EK vogels).

Prijzen: wisselprijzen voor onderstaande groepen gelden voor BEO leden.
KAMPIOEN: Kleur en postuurkanaries(groepen 3 en 4)
Zebravinken(groep 5)
Tropische vogels (groepen 6 t/m 14) Europese cultuurvogels(groep 15)                                          Agapomiden/forpussen en grasparkieten (groepen 18 t/m 21)
Grote parkieten (groep 22 t/m 32)
Duiven en grondvogels (groepen 33en 34)
Derby Stammen en Stellen
OK
Aanmoedigings prijs
Jeugd
Bondskruis: Alleen BEO leden; mooiste EK vogel van de show
Bondsmedailles: Deze worden toegekend aan de hoogste EK vogels volgens bondsregelement(geldt ook leden Sneek).
Derby: Dat is een door u zelf als zodanig aangewezen mooiste EK vogel. Het ringnummer eenmalig bij inschrijving of inbreng vermelden en deze moet minimaal 89 punten behalen. Bij meerdere kandidaat-kampioenen beslist de keurmeester.
23. Om voor een door de vereniging beschikbaar gestelde prijs in aanmerking te komen, gelden de volgende regels: EK 91 punten 1e prijs EK 90 punten 2e prijs EK 89 punten 3e Prijs In principe wordt er gekeurd tot 92 punten, daarna worden de kampioenen vastgesteld. De vogel kan er nu punten bij krijgen tot maximaal 95 punten. Deze extra punten tellen niet mee voor de Steven de Vries wisselbokaal. OK vogels 1 punt hoger voor 1e of 2e prijs (3e prijs vervalt).
24. Naast wisselprijzen zijn er ere- /geld prijzen beschikbaar. Bij te kleine hoofdgroepen behoudt het bestuur het recht van samenvoegen. Het stammen kampioenschap kan slechts worden behaald door een stam bestaande uit vier E.K. vogels. De stam moet tenminste zonder eenheidspunten 356 punten behalen om hiervoor in aanmerking te komen. Het stellen kampioenschap kan slechts behaald worden door twee ek vogels en dient tenminste zonder eenheidspunten 178 punten te behalen om voor de beschikbaar gestelde prijs in aanmerking te komen. Stammen en stellen die niet in aanmerking komen voor een kampioenschap dingen mee als enkeling.
25. Om voor een bondsprijs in aanmerking te komen, dient de vogel tenminste 89 punten te behalen.
JEUGDKLASSE 26. Voor de Jeugdleden is er een speciale jeugdklasse. Om voor een prijs in aanmerking te komen, geldt voor EK vogels het volgende:
88 punten 3e prijs
89 punten 2e prijs
90 punten of hoger 1e prijs
Voor OK vogels:
90 punten 2e prijs
91 punten of hoger 1e prijs
Voor deze jeugdklasse is een algeheel jeugdkampioenschap, tevens is voor deze Jeugdklasse een bondsmedaille beschikbaar.
Bij inbreng van de vogels moeten zij, indien dit wordt verlangd, een bewijs van geboortedatum tonen. Indien op het inschrijfformulier de geboorte datum niet wordt ingevuld, wordt de inschrijving niet in de jeugdklasse verwerkt.
27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Reclames aangaande TT binnen tien dagen na sluiting schriftelijk indienen bij de TT secretaris.
28. Bestuur BEO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het omgaan met de wet BUDEP. Iedere inzender is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.

Einde reglement ■

NOTE: Er is een verkoopklasse. Deze vogels dienen in eigen tt-kooien te zijn gehuisvest met een maximum van 2 vogels per kooi hierbij moeten strikt de regels , opgesteld door de NBVV , in acht worden genomen. Showvogels mogen ook te koop worden aangeboden maar uitsluitend na de show worden afgehaald.

BIJ INBRENGEN VAN DE VOGELS GRAAG UW WISSELPRIJS INLEVEREN BIJ DE TT SECRETARIS GERARD VAN MALSEN OF INLEVEREN OP DE LEDENVERGADERING 30 OKTOBER

————————————————————————————————————————

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————