Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste vogelliefhebbers, Ik schrijf 3 januari. 2019 is alweer een paar dagen onderweg. Ik wens u en de uwen een heel goed jaar toe. Ik hoop vooral dat we gezond mogen blijven. Dat is zo belangrijk en daar komt bij dat ik wens dat we binnen de afdeling ook naar elkaar om blijven zien.

Ik kreeg van Alida Pronk een kaartje voor de feestdagen met een bedankje voor alle leden van de BEO, voor de “support “ van al deze lieve mensen tijdens Frits zijn ziekte het afgelopen jaar. Ook dat tekent de BEO.

We hebben met 6 vrijwilligers in Zwolle kooien voor de Mondial in elkaar gezet. Honderden zijn er door onze handen gegaan maar er moesten maar liefst 21.000 gemaakt worden. Ongelofelijk maar waar.(Op de website staat een filmpje) Ook gaan we nog helpen bij het inbrengen en voordragen.

In de vorige nieuwsbrief stond de uitnodiging voor het bezoek aan de wereldkampioenschappen op donderdag 10 januari. U kunt zich nog aanmelden bij roelhannie@ziggo.nl, of 0515-574437.

In deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor onze feestavond op 19 januari as. In december hebben nogal wat leden meegedaan aan de Friese kampioenschappen in Garijp en aan de Kerstshow in Leeuwarden. Er zijn heel wat prijzen binnengehaald. In de volgende nieuwsbrief meer daar over.

Ik hoop dat we in Zwolle ook weer de nodige prijzen gaan winnen. Goud, zilver of brons op de WK. Ik gun het de deelnemers van de BEO van harte. Ik zie u graag op de 10e of op de 19e januari, beide mag ook. Vergeet niet om u op te geven.

Met sportgroet Sicco Veenstra.

——————————————————————————————————————–

Notulen ledenvergadering Datum: maandag 22 oktober 2018 Plaats: “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward

1 Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Afmeldingen zijn er van Gerard van Malsen, Nanne Jansen, Ruurd Oosterkamp, Germ van den Burg, Thijs Bartsma, Frits Pronk . In totaal zijn er inclusief bestuur 10 aanwezigen. 2 Vaststellen agenda. De agenda wordt aangepast met punt 7a werkgroep Friese kampioenschappen 3 Mededelingen & ingekomen stukken. – Nieuwsbrief oktober – Uitnodiging Friese kampioenschappen ( doorsturen naar alle leden ) – 2e uitvraag personeel Mondiaal ( doorsturen naar leden ) 4 Notulen 26 Maart en 17 September Tekstueel : In de notulen van 17 september, zijn de namen van: Joh. de Blaauw, Th. Bartsma en Thys van Gunst verkeerd gespeld. Bij deze de juiste benaming. Verder worden de notulen goedgekeurd. 5 Ballotage L. Wind is verhuisd naar Jelsum. 6 Bespreking komende TT ( 22-24 nov. ) In het vraagprogramma zitten een paar foutjes. – Punt 20 is vergeten, moet staan: voor de mooiste collectie ( punten ) van 5 vogels EK is er de Steven de Vries wisselprijs. – Prijzen: wisselprijzen voor onderstaande groepen. (alleen BEO leden vervalt) – Bondskruis: mooiste EK vogel van de show – Bondsmedailles : deze worden toegekend aan de hoogste EK vogels volgens bondsreglement. – Ook voor OK vogels ( jeugd ) 91 punten 2e prijs 92 punten of hoger 1e prijs

Vraag over ophanging keurlampen wordt beantwoord door G.de Leeuw. Over keurpunten volgend jaar (zie stukje Onze Vogels) gaan we ons volgend jaar buigen. (Inmiddels is er alweer een andere visie.)

– 22 nov. Ophalen materiaal bij Juul 9.00 uur aanwezig, daarna opbouw benodigd 6 man, bij inbreng 4 man – 23 nov. voorbrengen 4 man – 24 nov. voeren 2 man, verkoop catalogus, bar, verkoop vogels, 2man. Uitgeven vogels 5 man. – Er worden posters uitgedeeld voor verspreiding. 7 Inleveren TT inschrijfformulier 7a Werkgroep Friese kampioenschappen Districtsvergadering: SV is hier geweest. Sicco doet verslag. Belangrijk is de toekomstige district tentoonstelling. Waar en wie wil en kan deze organiseren? Er is een werkgroep bezig geweest om e.e.a. te onderzoeken. Sicco legt d.m.v. een PowerPoint presentatie uit hoe de conclusies zijn van de werkgroep. Er liggen 3 opties voor om een keuze uit te maken.

Optie 1 Samenwerken met de sierduivenclub van de drie noordelijke provincies, die een grote show organiseert in Het Fries Paarden centrum te Drachten. Voordelen:

Meer bezoeker – Zaalhuur Gratis – Veel publiciteit – Mooie ruimte – Veel parkeerruimte – Centrale ligging – Goede verlichting – Show duurt twee dagen, vrijdag en zaterdag – Meer ruimte voor sponsoren Nadelen: Entree ook voor inzenders – De show valt in week 45, overlappingen met enkele afdelingen – De SNN wil ons het liefst dit jaar al hebben . Dit is praktisch niet haalbaar – 2019 is nog niet ingevuld – Week 45 zal veel weerstand oproepen bij verenigingen , die nog met hun eigen show bezig zijn. Nog enkele voordelen kunnen zijn: Klein verenigingen kunnen binnen deze show hun eigen onderlinge show onderbrengen – Op deze manier kunnen verscheidene verenigingen een financieel voordeel behalen – De vogelgriep houd zich meestal om deze tijd nog rustig Optie 2: Er is gekeken naar de oplossing van district Drenthe die een stichting hebben opgericht en daarmee voor een aantal jaren de district wedstrijd op een vaste locatie organiseren. Deze organisatievorm lijkt de werkgroep niet wenselijk. Liever kiest zij voor een vast team van medewerkers die op basis van ervaring vrij gemakkelijk een organisatie kunnen managen. Deze groep dient dan aangestuurd te worden door de districtsvoorzitter. De groep wordt per keer aangevuld met vrijwilligers. Het kiezen van een vaste locatie centraal gelegen in Fryslân. De grote kunst is om een locatie te vinden die goedkoop is, met voldoende parkeergelegenheid. Nadelen: De zaal is in de meeste gevallen niet gratis – Minder bezoekers Optie 3: De vaste werkgroep organiseert op verschillende locaties een show met behulp van de lokale vereniging. Voordelen: Iedereen komt een keer aan de beurt – De vereniging zelf hoeft alleen voor de hulp te zorgen. Nadelen: Blijft een beetje bij het oude tenzij de show verplicht wordt toegewezen bijv. op basis van alfabet of afstand – Erg dure oplossing als het gaat om de kosten – Niet overal is een geschikte locatie te vinden.

De kostenanalyse laat zien dat optie 1 600 euro goedkoper is dan opties 2 en 3 4250 euro tegen 4850 euro.

De keus van de vergadering valt op optie 1 Er is bezwaar tegen verplaatsen naar week 45 `wij zien liever week 48-49 Week 45 is voor de meesten te vroeg, vooral voor parkieten kwekers. Optie 1 is een prima voorstel. Bij vaste plek is het een voordeel dat de show een routine klus wordt.

8 Pauze met verloting 9 Kweekervaringen Een aantal leden vertonen hun ervaringen en aanverwante dingen via de beamer. 10 Rondvraag Hoeveel keurmeesters zijn er dit jaar? 4 man. Voor postuur aparte keurmeester? Elk jaar kunnen we dit bijstellen naar gelang. 12 Sluiting De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.

—————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–
Inschrijfformulier onderlinge TT 2018invulbaar

Klik op het formulier. Download het bestand en sla het op uw computer op. Klik met de rechter muisknop op het bestand en kies voor openen met acrobat reader, klik op de button Typewriter, klik aan het begin van een in te vullen regel en begin met typen.

———————————————————————————————————————

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————