Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste BEO-mensen,
Op het moment van schrijven ben ik ook bezig met het maken een foto-impressie van het afgelopen kweekseizoen. Net als voorgaande jaren staan de kweekresultaten weer op de agenda. Nu samen met de voorbereidingen op de tentoonstelling eind november. Ik weet van een aantal leden dat ze foto’s gemaakt hebben van de kweek, vogels en planten of vlinders in de tuin, hun vogelverblijf enz. Als je toch aan het verhalen bent over hoe je kweek is gegaan dan is het voor de anderen verrekte leuk om daar een foto bij te tonen. Dus als je wat hebt, zet het op een stick en neem ze mee. Het is mij ook gelukt en anders vraag je even iemand. De eerste avond hadden we een prachtige presentatie van Hans Wagenaar uit Dronten over prachtvinken. Met 20 man een prachtige opkomst. Ook 2 nieuwe leden lieten hun gezicht zien. Ik hoop dat ze niet geschrokken zijn van “ons “ kabaal en dat ze zich gaan thuis voelen.
We hebben op vrijdag 5 oktober de districtsvergadering gehad in Drachten. Daar is een voorstel behandeld hoe we in de toekomst om moeten gaan met de Friese Kampioenschappen. De werkgroep heeft daar een presentatie voor gemaakt. Het is de bedoeling dat de leden van alle Friese afdelingen hier een beslissing over nemen. Ook deze plannen worden besproken. Uw/jouw mening is dus van belang, laat een ander niet voor je beslissen. Uit de Bondsraad komt een enquête naar de afdelingen over “Onze Vogels” Zijn we daar met z’n allen tevreden over? Moet er iets veranderd worden en wat dan wel? Ook daarover kunnen jullie straks meedenken. Een mailtje sturen over wat je graag veranderd zou zien in OV of wat er vooral in zou moeten komen, mag ook! Er is dus wel wat aan de hand binnen de bond en haar districten. Er gebeurt veel en er moet nog veel meer gebeuren. Als we doorgaan op dezelfde weg als de afgelopen 25 jaar dan zal de bond vanzelf ophouden te bestaan in de huidige vorm met een bondsbureau met 6 betaalde krachten. Wereldwijd loopt de NBvV daarbij nu nog voorop. We missen helaas de aansluiting met de jeugd maar ook de groep 20 – 50 jaar haakt af en zien we niet meer terug. Hoe kunnen we daar verandering in brengen? In ons district zie ik dit ook gebeuren. De afdelingstentoonstellingen worden steeds kleiner. Ik ben ervan overtuigd dat we de samenwerking moeten gaan zoeken ook met sierduivenclubs- of andere soorten dierenverenigingen- om als afdelingen te kunnen overleven. Ook in Friesland zijn we voor de Friese Kampioenschappen (voorheen district) deze mogelijkheden aan het onderzoeken. Ik ben erg benieuwd naar het aantal vogels op onze aanstaande show. Nu we er een flink aantal leden bij hebben gekregen moeten dat er meer worden. Bij de BEO liep het aantal vogels op de show al jaren achteruit. Als dat stopt dat kunnen we nog wel even vooruit. We moeten de kop echter niet in het zand steken. Kortom niet alleen bij de bond, binnen het district maar ook bij de BEO speelt van alles.
Tot slot hadden we 6 oktober de kans op mee te doen aan Euro Birdwatch. Dit is een initiatief van Birdlife internationaal. Tienduizenden vogelaars in heel Europa trokken erop uit om vogels te zien en te tellen. Vogelbescherming Nederland organiseerde dit. Ik ben benieuwd hoeveel vogels er nu geteld zijn. 4 jaar geleden waren dat er in Nederland alleen al, 1.4 miljoen in 200 verschillende soorten. Niet alleen vogels tellen en kijken achter tralie of gaas dus zoal wij het beleven. Kijk maar eens op www.naturetoday.nl
Ik hoop je te ontmoeten op 22 oktober as. Met sportgroet Sicco Veenstra.

——————————————————————————————————————–

Hierbij nodigen wij u uit…
tot het bijwonen van de clubavond op maandagavond 22 oktober 2018 Waar:
“Ons Gebouw”, Broereplein 7/8 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.

Deze clubavond zal in het teken staan van de aankomende onderlinge tentoonstelling 22, 23 en 24 november.

Agenda
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen & ingekomen stukken
4 Notulen 26 maart 2018 en 17 september 2018
5 Ballotage
6 Bespreking komende tentoonstelling (22-24 nov)
7 Inleveren TT-inschrijfformulier
8 Pauze met verloting
9 Kweekervaringen, graag plaatjes meenemen op USB-stick
10 Rondvraag
11 Sluiting

Graag tot ziens op 22 oktober! Het BEO-bestuur
—————————————————————————————————————–

Notulen ledenvergadering / clubavond Datum: maandag 17 september 2018 Plaats: “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward

Opening. Voorzitter Sicco Veenstra heet iedereen welkom in het bijzonder enkele nieuwe leden. Er is een mooie opkomst met 19 leden. Afmeldingen van : Joh. de Blauw, W. Dalhuizen, H. Wierda, Th. Batstra, R. Rienstra.

Agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen stukken. – Uitnodiging district vergadering vrijdag 5 oktober. Voorzitter vraagt wie mee wil naar deze vergadering? Geen animo uit vergadering. – Uitvraag Mondial medewerkers. Voorzitter heeft 6 mensen aangemeld voor 4 dagen. – Rapport Zoônose – Nieuwsbrief september 2018

Ballotage Nieuwe leden: Anton Bakker, Bertus Lenten, Jacob Postma, Jolanda de Wit, Erwin Sijbrands. Overleden: Theo van Gunst. Kaartje gestuurd namens BEO. 3 aanwezige nieuwe leden stellen zich voor en vertellen in het kort hun geschiedenis en met welke vogels ze kweken.

Presentatie Hans Wagenaar. Hans verteld ons over Afrikaanse en Australische prachtvinken met prachtige foto’s via de beamer. De getoonde foto’s zijn van vogels die in het wild leven, met uitzonderlijke soorten. De door ons gekweekte vogels wijken vaak veel af van de “wild “soorten. Een zeer mooie serie foto’s.

Pauze met verloting. Diverse prijzen worden door de leden mee naar huis genomen.

Vervolg presentatie. Hierna wordt de heer Wagenaar bedankt voor zijn deskundige uitleg.

Rondvraag. – – Geert vraagt wie meewil naar de vogelmarkt in Assen op 27 Oktober, hij heeft een aantal meters tafel gereserveerd, opgave is nog mogelijk. – Ronald Galema wil presentatie geven van een uur, bestuur neemt dit mee. Sluiting Het was een leerzame avond, voorzitter Veenstra sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Secretaris: Roel de Jong.

——————————————————————————————————————–
Inschrijfformulier onderlinge TT 2018invulbaar

Klik op het formulier. Download het bestand en sla het op uw computer op. Klik met de rechter muisknop op het bestand en kies voor openen met acrobat reader, klik op de button Typewriter, klik aan het begin van een in te vullen regel en begin met typen.

———————————————————————————————————————

TT. reglement Volièrevereniging B.E.O 2018

Het vraagprogramma en reglement voor de onderlinge tentoonstelling van de Volièrevereniging BEO te Bolsward. Te houden op 23 en 24 november 2018

1. Deze zal worden gehouden in “ONS GEBOUW”, Broereplein 7/8 te Bolsward. Tel: 0515-573231
2. Data en tijden: Inleveren inschrijfformulier Uiterlijk Zondag 4 november 2018 Afhalen huurkooien bij J. Bekema op afspraak 0515-574104 Inbreng vogels Donderdag 22 november 19:00 tot 20:30 Keuring Vrijdag 23 november Openingstijden : Vrijdag 23 november van 19.30 tot 22:00 (Opening TT alleen voor leden en inzenders) Zaal open voor publiek: Vrijdag 23 november vanaf 20.00 tot 22.00 Zaterdag 24 november van 10:00 tot 15:00 Afhalen vogels: Zaterdag 24 november van 15:30 tot 16:00 Inleveren huurkooien: bij J. Bekema op afspraak
3. De inschrijving staat uitsluitend open voor (sub)-leden van de B.E.O.
4. Het vraagprogramma en de algemene voorwaarden zijn, indien niet anders vermeld, overeenkomstig aan die van onze bond, zoals opgenomen in: “ONZE VOGELS” TENTOONSTELLINGSKATERN 2015 – 2019 en www.nbvv.nl. Afwijking: geen zangkanaries en ongeringde vogels vallen onder OK. In alle groepen kunnen OK vogels worden ingezonden, m.u.v. stammen en stellen.
5. Ingezonden vogels EK dienen te zijn voorzien van een vaste erkende voetring van NBvV of ANBvV. Knijp- en plastic kleurringen zijn niet toegestaan. STAMMEN en STELLEN uitsluitend EK. Het ringnummer van de derby vogel kan tot het inbrengen worden opgegeven of op het inschrijfformulier.
6. Het verstrekte kooinummer moet aan de voorzijde in het midden van de kooi worden aangebracht.
7. Uitsluitend gebruik maken van de gestandaardiseerde kooien (zie tentoonstellingskatern 2015 – 2019).
8. Bij kwetsbare vogels mag de kooi worden voorzien van doorzichtig plastic.
9. Zieke, gebrekkige en duidelijk in slechte conditie verkerende vogels worden geweerd. De TT commissie is niet aansprakelijk voor dode of zieke vogels.
10. De kooibodems dienen te zijn voorzien van een laag wit schelpenzand/zaad.
11. Alle kwartels moeten geënt zijn. Bij inbreng moet de ent verklaring van een dierenarts worden afgegeven.
12. Tijdens de TT worden alleen kwaliteit voerders gebruikt, zelf voeren is verboden. Uitgezonderd speciaal voer.
13. De vogels worden gekeurd bij kunstlicht.
14. Vogels en kooien zijn op bondscondities verzekerd. De waarde van de vogels dient u op uw inschrijfformulier te vermelden.
15. De tentoongestelde vogels kunnen tijdens de TT worden verkocht, kaartjes daartoe verkrijgbaar bij de TT commissie. Na afloop van de TT mag overdracht van de vogels pas plaats vinden en dit valt buiten verantwoording van de TT commissie.
16. Indien een ingeschreven vogel niet kan worden ingezonden, kan deze door een andere vogel van de zelfde soort worden vervangen. Gebeurt dat niet dan vervalt het inschrijf geld aan de vereniging.
17. Inschrijfgeld: per vogel € 1.25, stel € 2.50, stam € 5.-, catalogus €1.50.
Jeugdleden: per vogel € 1.00, stel €2.00, stam € 4.00 catalogus GRATIS.
18. Sluiting inschrijving; uiterlijk zondag 4 november 2018. U kunt uw inschrijfformulier inleveren op de club bijeenkomst van 22 oktober of toezenden aan Gerard van Malsen Tichelwerk 2 8754CB Makkum of per email gerardvanmalsen@outlook.com . Telefoonnummer 06 10715903 of 06 22048864. Betaling uitsluitend per giro op nummer NL32INGB0004049970 t.n.v. volièrevereniging BEO te Workum.
19. De inzend – en afhaalkaart en de kooinummers worden u tijdig toegezonden. Wanneer u op 16 november aanstaande nog niets hebt ontvangen, neem dan contact op met TT secretaris.
Prijzen: wisselprijzen voor onderstaande groepen gelden voor BEO leden. KAMPIOEN: Kleur en postuurkanaries(groepen 3 en 4) Zebravinken(groep 5) Tropische vogels (groepen 6 t/m 14) Europese cultuurvogels(groep 15) Agapomiden / forpussen en grasparkieten (groepen 18 t/m 21) Grote parkieten (groep 22 t/m 32) Duiven en grondvogels (groepen 33en 34) Derby Stammen en Stellen OK Aanmoediging s prijs Jeugd
Derby: Dat is een door u zelf als zodanig aangewezen mooiste EK vogel. Het ringnummer eenmalig bij inschrijving of inbreng vermelden en deze moet minimaal 89 punten behalen. Bij meerdere kandidaat-kampioenen beslist de keurmeester.
20. Om voor een door de vereniging beschikbaar gestelde prijs in aanmerking te komen, gelden de volgende regels: EK 92 punten 1e prijs EK 91 punten 2e prijs EK 90 punten 3e Prijs In principe wordt er gekeurd tot 92 punten, daarna worden de kampioenen vastgesteld. De vogel kan er nu punten bij krijgen tot maximaal 95 punten. Deze extra punten tellen niet mee voor de Steven de Vries wisselbokaal. OK vogels 1 punt hoger voor 1e of 2e prijs (3e prijs vervalt).
21. Naast wisselprijzen zijn er ere- /geld prijzen beschikbaar. Bij te kleine hoofdgroepen behoudt het bestuur het recht van samenvoegen. Het stammen kampioenschap kan slechts worden behaald door een stam bestaande uit vier E.K. vogels. De stam moet tenminste zonder eenheidspunten 356 punten behalen om hiervoor in aanmerking te komen. Het stellen kampioenschap kan slechts behaald worden door twee ek vogels en dient tenminste zonder eenheidspunten 178 punten te behalen om voor de beschikbaar gestelde prijs in aanmerking te komen. Stammen en stellen die niet in aanmerking komen voor een kampioenschap dingen mee als enkeling.
22. Om voor een bondsprijs in aanmerking te komen, dient de vogel tenminste 89 punten te behalen.
23. JEUGDKLASSE Voor de Jeugdleden is er een speciale jeugdklasse. Om voor een prijs in aanmerking te komen, geldt voor EK vogels het volgende: 89 punten 3e prijs 90 punten 2e prijs 91 punten of hoger 1e prijs
Voor OK vogels: 91 punten 2e prijs 92 punten of hoger 1e prijs Voor deze jeugdklasse is een algeheel jeugdkampioenschap, tevens is voor deze Jeugdklasse een bondsmedaille beschikbaar. Bij inbreng van de vogels moeten zij, indien dit wordt verlangd, een bewijs van geboortedatum tonen. Indien op het inschrijfformulier de geboorte datum niet wordt ingevuld, wordt de inschrijving niet in de jeugdklasse verwerkt.
24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Reclames aangaande TT binnen tien dagen na sluiting schriftelijk indienen bij de TT secretaris.
25. Bestuur BEO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het omgaan met de wet BUDEP. Iedere inzender is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
Einde reglement ■

NOTE: Er is een verkoopklasse. Deze vogels dienen in eigen tt-kooien te zijn gehuisvest met een maximum van 2 vogels per kooi hierbij moeten strikt de regels , opgesteld door de NBVV , in acht worden genomen. Showvogels mogen ook te koop worden aangeboden maar uitsluitend na de show worden afgehaald.

Bij inbrengen vogels graag uw wisselprijs inleveren bij tt secretaris G van Malsen Of inleveren op de ledenvergadering 22 oktober in Ons Gebouw

————————————————————————————————————————

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————