Nieuwsbrief

Uitgave nieuwsbrief ca. 1 a 2 weken vóór ledenbijeenkomst

Beste vogelliefhebbers,

Binnen het bestuur hebben we op 26/2 de jaarvergadering voorbereid.
Deze is al over een dag of 10. Door omstandigheden lukte het maar niet een goede vergaderdag te vinden, dus was dat rijkelijk laat voor het tijdig kunnen versturen van deze nieuwsbrief. Anika heeft het echter wel weer gefikst. Jullie treffen hierbij een prachtig jaarverslag aan van de afdeling. Dat geeft alle leden en sponsoren een prima inzicht over het wel & wee van de BEO. Roel, dank je wel alvast. Op de jaarvergadering pakken we uiteraard ook weer de financiën bij de kop. Sinds vele jaren schrijft Geert weer eens een positief resultaat, geweldig! Onze bezuinigingsvoorstellen geven dus een prima resultaat te zien, daar mogen we trots op zijn. Het mooie daarvan is dat het zonder gemor of gedoe tot stand is gekomen. Binnen de bondsraad zijn wat voorstellen aangenomen die naar de Algemene vergadering gaan, ook werd de nationale 2020 in Zwolle geëvalueerd. Om die reden wordt jullie dan ook het informatiebulletin toegezonden. Daarin staan veel zaken vermeld hierover en over het nieuwe vraagprogramma. We behandelen dit ook op de jaarvergadering. Roel heeft de agenda gemaakt en jullie kunnen deze alvast lezen en je voorbereiden. Na de showperiode is het tijd voor de verkoop van overtollige vogels en soms nog een aanvulling voor het nieuwe fokseizoen te doen. Daarvoor zijn de vogelmarkten dan ook erg belangrijk. Zwolle, Joure en Assen zijn goed te doen met de auto. Vaak tref je daar bekenden of, en dat vind ik persoonlijk altijd weer mooi, zie je vogels die niet kunt laten staan. Gerard ziet de laatste ringenbestelling dan ook graag komen. De vogelgriep raakt in het nieuws wat op de achtergrond door Corona maar het vervoersverbod in Duitsland is er nog steeds voor pluimvee. In Nederland zijn gelukkig geen gevallen en dus geen vervoersproblemen of verboden van kracht.
Ik zie jullie graag op de jaarvergadering.
Neem gerust iemand mee die geïnteresseerd is.
Sicco Veenstra

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van jaarvergadering van de BEO op dinsdagavond 10 maart 2020 Waar: Gebouw “ Hollandia “ Nanne Reijnstraat 16 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.

Deze laatste ledenavond van het seizoen 2019/2020 staat in het teken van de jaarvergadering.

Agenda
Opening door de voorzitter
Vaststellen agenda
Mededelingen & ingekomen stukken
Ballotage
Notulen vorige vergadering 22 oktober 2019
Evaluatie feestavond Jaarverslag secretaris (staat in Nieuwsbrief )
Jaarverslag penningmeester, kascommissie
Bestuursverkiezing:
Aftredend: S. Veenstra, herkiesbaar.
Aftredend: G. Kolkena, herkiesbaar
BEO-uitje, voorstellen?
Pauze met verloting
Natuurfilm op het grote scherm
Vraag & aanbod
Rondvraag
Sluiting

Tegenkandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich vóór de aanvang
van de jaarvergadering aanmelden bij de voorzitter.

Graag tot ziens op 10 maart! Het BEO-bestuur

Voliè rèvèrèniging “B.E.O.” Jaarvèrslag 2019 / 2020

Beste mensen,
Hierbij het jaarverslag van 2019/2020.
Een jaar waarin weer we weer veel plezier hebben beleefd met onze vogels en in de verenigingsverband bij de BEO.
Het bestuur kwam 5 keer bijeen om te “be(ij)sturen”.
We hadden 5 bijeenkomsten met de leden waarvan 1 gezamenlijk reisje.
Daarnaast kwam de tentoonstellingscommissie nog een aantal keren bijeen.
Onze onderlinge tentoonstelling was van 21 november t/m 23 november.
Ons leden aantal bedraagt per 1 februari was 67, waarvan 4 jeugd leden. ( 2019 ook 67 )
2 leden zijn in 2019 geroyeerd in verband met niet nakomen van zijn financiële verplichtingen.
In tegenstelling met veel andere verenigingen, waar een afnemend ledenaantal het beeld is, verheugen wij ons met een gelijkblijvend aantal.
Dit beeld zag je ook terug op onze tentoonstelling van 2019, waar dit jaar 26 inzenders maar liefst 341 vogels ingeschreven.
Vorig jaar waren dit 19 inzenders met 278 inschrijvingen.
Bestuursverkiezingen: In 2019 waren dhr. G. Wind en Joh. Kolkena periodiek aftredend,
zij zijn herkozen voor de volgende 3 jaren.
Nieuw is als TT commissielid gekozen: G. de Leeuw.
Voor 2019 is een nieuw prijzen systeem ingevoerd om de kosten te drukken.
Dit had gelijk positief effect op de cijfers.
Ook zijn we van verenigingslocatie veranderd, hierdoor zijn de exploitatiekosten verder naar
naar onderen gebracht. Dit was nodig omdat de bodem van de kas in zicht kwam.
De overeenkomst met de gemeente voor “Ons gebouw” is opgezegd en we hebben nu een kontrakt afgesloten met muziekvereniging”Hollandia”, die in de Nanne Reijnstraat een eigen gebouw beheerd.
Als gevolg van deze andere locatie, moeten voor de ledenvergaderingen uitwijken naar de dinsdagavonden.
De bevindingen tot nu toe zijn uitstekend te noemen.
Ons TT- materiaal kunnen we op de zolder van het gebouw opslaan.
Dit bespaart veel tijd bij het opbouwen en afbreken van de TT-ruimte.
We hebben ook materiaal verkocht wat overbodig was

Dhr. Jules Bekema is bedankt voor de vele jaren van het gebruik van zijn loods. In de uit gebrachte nieuwsbrieven is veel aan u verteld wat er gaande was in onze bond en binnen onze vereniging. Meerdere schrijvers hebben bijgedragen aan de inhoud hiervan. Dank hiervoor. Ook dank aan de redactie van de nieuwsbrief en uit uitbrengen hiervan, Gerard en Anika van Malsen.

Op zaterdag 25 mei hebben we weer ons jaarlijks reisje gemaakt. De groep bestond uit 15 personen. Onze eerste bestemming was vogelopvang World of Birds Foundation in Erica, een dorp achter Emmen. De koffie met cake stond klaar en we kregen uitgebreid uitleg van de beheerder Michel van der Plas. Hij is vroeger in zijn eigen achtertuin begonnen. Daarna een aantal jaren zijn de vogels ondergebracht bij Hortus Haren en nu is de opvang in Erica in een voormalig kassenbedrijf. Hierin zijn twee afdelingen gebouwd. Een opvang- en een kweekafdeling. Er worden zo’n 1800 vogels gehouden. Deze zijn allemaal om verschillende redenen daar terecht gekomen. Soms via dierenambulance, in beslagname door justitie en er worden ook wel vogels ingebracht omdat mensen er niet meer voor kunnen of willen zorgen. Er zijn 6 mensen in loondienst en 35 vrijwilligers werkzaam. We hebben een uitgebreide rondleiding gehad in het opvanggedeelte. Het zag er allemaal zeer verzorgd uit en iedereen was onder de indruk. Hierna zijn we naar Kallenkote gereden naar het tropisch dierenpark Taman Indonesia. Een kleinschalig park met een geheel vernieuwd documentatiecentrum. Er waren veel vogels te zien in volières waar je in kon wandelen en er waren verschillende civetkatten, otters en marterberen. Ook werd er uitgebreid gebruik gemaakt van het zonnige terras. Rond 5 uur zijn we weer richting Bolsward gereden en hier hebben we heerlijk gegeten bij WOK-Bolsward. We kunnen terug zien op een geslaagd dag

Ledenvergadering 11 Maart: A.P. van der Feer zegt sponsering op. Frits en Alida Pronk bedanken BEO voor hun medeleven bij de ziekte van Frits. Overleden: Gurbe van den Burg. Donateur. Jaarverslag secretaris. Secretaris Roel de Jong vraagt of het jaarverslag voorgelezen moet worden of niet? Het heeft namelijk in de nieuwsbrief gestaan. Er is geen behoefte aan voorlezen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de secretaris. Jaarverslag penningmeester, kascommissie. Met de leden wordt het financieel verslag doorgelopen, gevolgd door applaus. De kascommissieleden : Gerrit Feenstra en Jacob Stapert hebben geen ongeregeldheden kunnen ontdekken. De penningmeester wordt decharge verleent. Kascommissie: G. Feenstra, aftredend. Jacob Stapert is kascommissielid samen met nieuw lid Geert de Leeuw, Erwin Sijbrands wordt reserve, allen worden met applaus bedankt. Bestuursvoorstel nieuwe prijzensysteem TT. Er is wordt een voorstel gedaan door het bestuur Dit wordt met de aanwezige leden besproken. Er volgt een gezonde discussie. Er wordt besloten om het voorstel van het bestuur te volgen. . Het voorstel is: Voor de 10 hoofdgroepen per groep alleen goud, zilver en brons uit te keren. Daarnaast één algemeen kampioen, stammenkampioen, stellen kampioen, jeugdkampioen, derby kampioen, OK kampioen, aanmoedigingsprijs. Wisselprijzen bij 3 achter elkaar gewonnen of 5x gewonnen uitgeven en niet meer vervangen. Hiervoor in plaats oorkondes uitgeven. Volgend jaar opnieuw bekijken of dit voorstel voldoende oplevert. Oorkondes worden gemaakt door Reyer Flapper. Het bestuur gaat er mee aan de slag voor de komende TT. 40 jarig jubileum: Dhr. Oeds Delfsma wordt gehuldigd met zijn jubileum. Dia’s Australië:
Ronald Galema toont zijn dia’s en filmpjes over zijn reis naar Australië. Prachtige opnames van wat hij hier allemaal in het wild tegenkwam. 25 Maart: Dhr. Wokke zijn echtgenoot is ernstig ziek, wij wensen hun sterkte en hopen op genezing. Onze statuten blijven onveranderd, daar zij vastgelegd zijn bij de notaris en geen dringende veranderingen behoeven. Het huishoudelijke reglement is ook nog mee te werken. Roel heeft een privacy reglement opgesteld dat elk nieuw lid krijgt bij inschrijving. Ook alle huidige leden krijgen dit via de nieuwsbrief. Samengaan TT district met met de sierduivenclub: Jammer genoeg bleek er onvoldoende draagvlak voor het voorstel van de werkgroep District om nu al samen te gaan met de sierduivenclub Noord-Nederland in Drachten. De NBVV heeft besloten de contributie met 2 euro te verhogen. Beo rekent dit door aan de leden. 17 september: spreker Adri van Kooten. Adri vertelt onder vertoning van foto’s en filmpjes over vogels in Midden en Zuid Amerika. In het bijzonder over Parkieten de Pionus en Ara’s, Al deze vogels zijn weer onderverdeeld in soorten en hiervan weer mutaties. Ook de voeding, broedgelegenheid en kweek komt uitvoerig aan bod tijdens de vertoning van de dia’s. Prachtige vogels verschijnen op het scherm.
17 september: spreker Adri van Kooten. Adri vertelt onder vertoning van foto’s en filmpjes over vogels in Midden en Zuid Amerika. In het bijzonder over Parkieten de Pionus en Ara’s, Al deze vogels zijn weer onderverdeeld in soorten en hiervan weer mutaties. Ook de voeding, broedgelegenheid en kweek komt uitvoerig aan bod tijdens de vertoning van de dia’s. Prachtige vogels verschijnen op het scherm. Tentoonstelling 2019 21 t/m 23 november. Er waren dit jaar 26 inzenders die 341 vogels inschreven. Vorig jaar waren dat 19 met 278 vogels. De kampioenen waren : Algemeen kampioen, W.Dalhuizen, Elegant parkiet 94 pnt. tevens kamp. grote parkieten. Kleurkanaries, G. van Malsen, rood satinet, 92 pnt. Postuurkanaries, J.Wokke, Mehringr 94 pnt. Zebravinken, Jari van Malsen, masker grijs, 92 pnt.Europese cultuurvogels, S. Feenstra, europese kwartel 92 pnt. Tropische vogels, Jari van Malsen, donkerbruin zilverbekje, 93 pnt. Gouldamadines, G.Wind zwartkop groen, 94 pnt. Agoporniden, F.J. Pronk, groen wildkleur,93 pnt. Grasparkieten, J.H. Kolkena, gr.vleugel groen, 93 pnt. Jeugd kampioen, Jarie van Malsen, donkerbruin zilverbek , 93 pnt. Stammen, G. Feenstra, geel intensief, 371 pnt. Stellen, J.H Kolkena, groen grasparkiet, 183 pnt. OK. S.J. Veenstra, pastelag. groenling, 91 pnt. Derby, W. Dalhuizen, elegant, 95 pnt. Aanmoedigingsprijs, E.Sijbrands,opaline gr.parkiet 86 pnt. S. de Vries bokaal, 5 beste vogels, G.Wind, 463 pnt. Duiven/ kwartels, R.Oosterkamp, bronsvleugelduif, 93pnt. De grote verloting tijdens de tentoonstelling, was weer keurig verzorgd door Alie Veenstra. Dank hiervoor. Onze jaarlijkse feestavond was op 25 januari in zaal “HOLLANDIA”. Zoals gebruikelijk werden hier de kampioenen van de TT gehuldigd. Op deze avond waren 28 personen aanwezig. Er werden spelletjes gedaan en was er een grote verloting. De Friese Kampioenschappen waren dit keer in Leeuwarden. De resultaten van onze negen BEO-inzenders waren prima. Gerrit Feenstra haalde met een stam geel intensieve kanaries brons met 360 punten. Gerard van Malsen met een Isabel rood intensieve kanarie goud met 92 punten. Jari van Malsen met een zilverbekje agaat brons 91 p. , zilverbekje grijs zilver 92 p. en met een zilverbekje SL ino goud met 93 punten. Sicco Veenstra met een groenling pastel agaat goud 91 p., agapornis fischerie gele zwartoog goud 93 p., europese kwartel goud 92 p., europese kwartel mutant goud 91 p. en met een rouwtortelduif goud 92 punten. Gerard Kolkena met een zilverbekje donkerbuik bruin goud 91 p., kleine cubavink goud 91 p., chinese dwergkwartel wildkleur goud 92 p. en chinese dwergkwartel gepareld goud 91 pnt. Geert Wind met een Gouldamadine zwartkop goud 92 p., bichenow astrilde zilver 91 p., Sint Helenafazantje goud 92 p. , stel elegantparkieten goud 183 p., elegantparkiet brons 91 p., blauwvleugelparkiet goud 92 p. en een geelvoorhoofdkakariki goud 92 punten. Johan Kolkena met een stel grasparkieten groen zilver 182 punten. Frits Pronk met een agapornis lilianae groen goud 91 p. en een agapornis personata lutino goud met 91 punten. Wim Dalhuizen met een elegant parkiet goud 93 p. en zilver 92 punten. Alle 9 inzenders succesvol. Dit toont aan dat we binnen onze vereniging een prima vogelbestand hebben.

Direct na deze show was de NK VOGEL 2020 in Zwolle. BEO was vertegenwoordigd met vier inzenders en ook weer allemaal succesvol. Sub-lid Jos Wokke spande de kroon met maar liefst vier keer goud met zijn postuurkanaries en wel met een Padovan gladkop 92 p., Padovan gekuifd 91 p. , Mehringer lichtbont 93 p. en een Duitse kuif bruin-schimmel met 91 punten. Wim Dalhuizen ( de grote winnaar op onze BEO-show) won brons met een elegantparkiet met 92 punten. Sicco Veenstra won goud met een Europese kwartel mutant met 91 punten. Geert Wind won goud en zilver met blauwvleugelparkieten van 93 en 92 p. en zilver met een stel elegantparkieten met 186 p. en goud met een geelvoorhoofkakariki met 93 punten. Je leest het, een prachtig resultaat. Op 4 Januari zijn in groepsverband 12 leden naar deze show geweest.

De website van de BEO was ook dit jaar in goede handen bij Ruurd, dank hiervoor. Het aantal leden was op 1 februari 2020 67 leden

De kas werd dit jaar gecontroleerd door de heren Jacob Stapert en Geert de Leeuw. Conclusie: alles in orde! Kascontroleleden en penningmeester G. Wind hartelijk dank! Namens het bestuur wens ik iedereen een gezonde toekomst en een heel mooi kweekjaar toe.

Secretaris R. de Jong.

———————————————————————————————————————–

Tekst printen? Selecteer de tekst, daarna met de rechter muisknop er op klikken,
in het menu wat dan verschijnt op afdrukken klikken, wel even de printer aanzetten!
————————————————————————————————————————