Lid worden

Wat betekent het om lid te zijn van onze volière vereniging BEO?

Vier à vijf keer per jaar houden wij een bijeenkomst in “Clubgebouw Hollandia“ in Bolsward. Op deze avonden worden onder andere films vertoond, spreekbeurten gehouden en gesproken over kweekresultaten en ervaringen.

Twaalf keer per jaar ontvangt u het schitterende, kleurrijke vogelblad “Onze Vogels” met prachtige foto’s, richtlijnen voor de kweek, bijzondere belevenissen,  gerichte advertenties en nog veel meer. Via nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van BEO-nieuws.

Donateurs ontvangen niet het blad “Onze Vogels”, maar wel de nieuwsbrieven.

Eén keer per jaar houdt onze vereniging B.E.O. een onderlinge tentoonstelling (eind november).

De kosten m.i.v. 2020 even op een rijtje:

        Met incassomachtiging          Zonder incasso machtiging
Contributie                                   € 39.00 Contributie                              € 41,50
Contributie  jeugd tot 17 jaar       € 22.00 Contributie jeugd tot 17 jaar    € 24.50
Sub lidmaatschap                         € 25.00
Donateurs                                     € 22.50

De bedragen zijn onder voorbehoud en hangen af van de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Afschrijving automatische incasso vindt begin januari plaats en niet automatische betalingen dienen voor 10 januari betaald te zijn. Niet tijdig ontvangen contributies worden verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat de penningmeester de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ook altijd vooraf moet betalen.

Voor betaling van de contributie ontvangt u altijd eerst bericht.

Banknummer: NL32INGB0004049970 t.n.v.          Volièrevereniging B.E.O.  Bolsward.

Aanmeldingen of mutaties graag doorgeven aan de secretaris Roel De Jong.

                      mailadres  roelhannie@ziggo.nl                tel. 0515-574437.

Persoonsgegevens BEO
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t.privacy en verleent hij/zij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat gegevens, zoals naam, adres, woonplaats geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
Hij/zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
– administratie- en contributie verwerking
– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten
– bestelling van ringen met persoonsgebonden uniek kweeknummer
– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling ( plaatselijk, landelijk, danwel mondiaal)
Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij de beeindiging van het lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Ieder lid van de vereniging ontvangt deze gegevens.
Het bestuur van de BEO gaat ervan uit dat u hiermee voldoende bent geinformeerd met betrekking tot de wijziging van de W.B.P. naar de A.V.G. Per 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en krijgen we Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarmee legt de overheid ons als vereniging bovenstaande richtlijnen op.
Nieuwe leden krijgen deze richtlijnen zodra ze lid worden en hiermee in kunnen stemmen.
Het bestuur.