Info

Heeft U vogels of wilt U vogels gaan houden???
Meld U aan bij VogelverenigingBEO!!!

Opgaaf van nieuwe leden bij secretaris R. de Jong roel@vogelverenigingbeo.nl
WAT BETEKENT HET OM LID TE ZIJN VAN ONZE VERENIGING?

VIER KEER PER JAAR HOUDEN WIJ EEN BIJEENKOMST IN
“Clubgebouw Hollandia“ Nanne Reijnstraat 16 TeBOLSWARD.
OP DEZE AVONDEN WORDEN O.A. FILMS VERTOOND, SPREEKBEURTEN GEHOUDEN EN GESPROKEN OVER KWEEKRESULTATEN EN ERVARINGEN. EEN DAG PER JAAR GAAN WE OP EXCURSIE OF ANDER UITJE.
VIER A VIJF KEER PER JAAR ONTVANGT U DE NIEUWSBRIEF MET ALLE GEGEVENS EN NIEUWTJES BINNEN ONZE VERENIGING.
ELF KEER PER JAAR ONTVANGT U HET SCHITTERENDE,KLEURRIJKE VOGELBLAD
“ONZE VOGELS” MET PRACHTIGE FOTO’S, RICHTLIJNEN VOOR DE KWEEK, BIJZONDERE BELEVENISSEN, VRAAG EN AANBOD, GERICHTE ADVERTENTIES EN NOG VEEL MEER.
DONATEURS ONTVANGEN NIET HET BLAD “ONZE VOGELS”
ÉÉN KEER PER JAAR HOUD DE VERENIGING B.E.O. EEN ONDERLINGE TENTOONSTELLING.

JEUGD LEDEN
VOOR JOU ALS BEGINNEND VOGELLIEFHEBBER HEEFT DE NBVV VEEL TE BIEDEN, WANT JEUGDLEDEN HEBBEN EEN STREEPJE VOOR BIJ ONS! WE KENNEN HET JEUGDLIDMAATSCHAP (6 T/M 16 JAAR) EN DAARVOOR GELDT O.M. DAT:

  • JE MINDER CONTRIBUTIE BETAALD
  • ALLE AFDELINGEN EN DISTRICTEN SPECIALE JEUGDACTIVITEITEN ORGANISEREN
  • JE IN EEN SPECIALE JEUGDKLASSE OP DE DISTRICTS- EN BONDSKAMPIOENSCHAPPEN MEE KUNT DOEN
  • DE VERENIGINGEN ER ALLES AAN DOEN OM JE MET RAAD EN DAAD TERZIJDE TE STAAN ALS DAT NODIG IS

HET IS HET VERSTANDIGST OM  VIA EEN PLAATSELIJKE AFDELING LID TE WORDEN. OM DE VOGELVERENIGING BIJ JOUW IN DE BUURT TE ZOEKEN KLIK JE HIER.

DE KOSTEN MET INGANG VAN 2020 EVEN OP EEN RIJTJE

        Met incassomachtiging          Zonder incasso machtiging
Contributie                                   € 39.00 Contributie                              € 41,50
Contributie  jeugd tot 17 jaar       € 22.00 Contributie jeugd tot 17 jaar    € 24.50
Sub lidmaatschap                         € 25.00
Donateurs                                     € 22.50

Afschrijving automatische incasso vindt begin januari plaats en niet automatische betalingen dienen voor 1 januari betaald te zijn. Niet tijdig ontvangen contributies worden verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat de penningmeester de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ook altijd vooraf moet betalen ■* Bedragen zijn onder voorbehoud en hangen af van de afdracht aan de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Betaal dus op tijd, dan voorkomt dit narigheid!
Voor betaling van de contributie ontvangt u altijd een bericht.
Gironummer: NL32INGB0004049970 t.n.v.     Volière Vereniging B.E.O.
Túnikkers 85  8711 DK Workum
Mutaties graag doorgeven aan secretaris Roel de Jong
KvK 01093064 en oprichtingsdatum: 8 november 1976

Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend

Persoonsgegevens BEO
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t.privacy en verleent hij/zij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat gegevens, zoals naam, adres, woonplaats geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
Hij/zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
– administratie- en contributie verwerking
– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten
– bestelling van ringen met persoonsgebonden uniek kweeknummer
– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling ( plaatselijk, landelijk, danwel mondiaal)
Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij de beeindiging van het lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Ieder lid van de vereniging ontvangt deze gegevens.
Het bestuur van de BEO gaat ervan uit dat u hiermee voldoende bent geinformeerd met betrekking tot de wijziging van de W.B.P. naar de A.V.G. Per 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en krijgen we Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarmee legt de overheid ons als vereniging bovenstaande richtlijnen op.
Nieuwe leden krijgen deze richtlijnen zodra ze lid worden en hiermee in kunnen stemmen.
Het bestuur.

Op deze web-plekken vindt je informatie van het district:
Www.districtfriesland-nbvv.nl
www.facebook.com/DistrictFrieslandNBvV/

Voor ringen klik hier